GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. май 2015 г.

Относно Изтегли
1. Доклад относно: Изпълнение на решение № Е913/21.01.2015 na OбС Златоград.
2. Финансови справки
3. Информация относно: Изпълнение на приходите и разходите по бюджета на Община Златоград към 31.03.2015г.
4. Информация относно: Ползване неправомерно на общински имоти, образувани за изграждане на колектори в гр. Златоград
5. Докладна записка относно: ОУ „Васил Левски” с. Ерма река и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с. Долен да останат в Списъка със защитени училища за 2015 /2016 учебна година.
6. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Златоград.

Приложения:
1. Проект на наредба за управление на отпадъците на територията на Община Златоград
2. Мотиви към проект на наредба за управление на отпадъците на територията на Община Златоград
7. Докладна записка относно: Предоставяне на информация за дейността на Асоциацията по ВиК за административна област Смолян
8. Докладна записка относно: Учредяване право на пристрояване за изграждане на пристройка към жилищна сграда със застроена площ 30 кв.м., по подадена молба с вх. № 94-00-2053/20.06.2014 г. от Сашо Димитров Топалов.
9. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
10. Отчет за изпълнeние на капиталови разходи за I-во тримесечие на 2015 г.

Приложениe:
Приложение № 1 към отчет за І-во трим. на 2015г.
11. Предложение относно: Административно-териториални промени на територията на Община Златоград

 

« Назад