GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. юни 2015 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Отчет за изпълнението на бюджета на Община Златоград за 2014 година и отчет на състоянието на общинския дълг за 2014 година

Приложения:
1. Доклад
2. Приложения №1,2 и 3
3. Приложение №4: Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от европейския съюз към 31.12.2014г.
4. Приложение №5: Отчет на състоянието на общинския дълг към 31.12.2014г.
2. Финансови справки
3. Докладна записка относно: Процедура по прекратяване на съсобственост в УПИ І-158, кв.30 по ПУП на с.Аламовци между Община Златоград и Албена Миткова Къбова и Илия Василев Къбов
4. Докладна записка относно: Процедура по делба за ПИ 31111.35.74 по Кадастрална карта на гр.Златоград, кв.74 по Плана на гр.Златоград
5. Докладна записка относно: Създаване на “Център за услуги в домашна среда” по открита процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002 „Независим живот”
6. Докладна записка относно: Годишна програма на дейностите за развитието на туризма в Община Златоград -2015 г. и финансово осигуряване.
7. Докладна записка относно: Продажба на земеделски имот с идентификатор 31111.27.226 по кадастрална карта на гр. Златоград
8. Докладна записка относно: Определяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2015-2016 г.
9. Докладна записка относно: Промени в Инвестиционната програма за капиталови разходи на Община Златоград за 2015г.
10. Докладна записка относно: Съгласие на Общински съвет – Златоград за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Златоград на поземлен имот № 011056, в землището на с. Старцево, Община Златоград
11. Докладна записка относно: Заявление с вх.№ 94-00-1568/18.05.2015 г. от Трендафил Бисеров Куледжиев с искане за разрешение за изготвяне на ПУП и одобряване на Задание за допускане за изготвяне на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП–ПЗ).
12. Докладна записка относно: Отмяна на Решение № Е 1057/26.05.2015г. на Общински съвет Златоград
13. Докладна записка относно: Поемане на временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България с цел погасяване на просрочени задължения на Община Златоград

 

« Назад