GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. юли 2015 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Промяна на бюджета на Община Златоград и инвестиционна програма за 2015 г.
Приложения:
1. Приложениe №1: Промяна на бюджета на Община Златоград за 2015 г.
2. Приложениe № 2: Промяна на инвестиционната програма на Община Златоград за 2015 г.
2. Докладна записка относно: Промяна в кредитиращата институция, пред която НЧ „Прогрес” с. Старцево кандидатства за отпускане на кредит, за окончателното разплащане на разходите по изпълнението на Договор № 21/321/01284 от 19.06.2013 г. с Държавен фонд „Земеделие”, финансиран по Програма за развитие на селските райони, мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и съгласие за обезпечение на кредита с имоти частна общинска собственост на Община Златоград.
3. Докладна записка относно: Издаване на нова Запис на заповед, за осигуряване на обезпечение, гарантиращо авансовото плащане по проект „Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Златоград” (ИПГВР), по договор №BG161PO001/5-03/2013/025 с МРРБ, удължена с два месеца.
4. Докладна записка относно: Утвърждаване на мрежата от учебни заведения в Община Златоград за учебната 2015/2016 година
5. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за УПИ I-272, УПИ II-274, УПИ III -275, кв.33 по плана на с.Старцево, по молба на Къдрин Зарков Агушев, Зорка Жечева Топчиева, Захари Жечев Ефтимов, Митко Жечев Ефтимов, Хари Митков Анушев, Китка Рафаилова Агушева, Антон Йорданов Агушев и Сергей Йорданов Агушев
6. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
7. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
8. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
9. Докладна записка относно: Изменение на текстове на решение № E 691 на Общински съвет Златоград от 27.05.2014 г., касаещи вид на дълга и срок на възстановяване на дълга, за проект „Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ „Проф.д-р Асен Шопов” ЕООД гр.Златоград, финансиран по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, операция „4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали”.
10. Докладна записка относно: Дарение на парични средства за нуждите на ОД на МВР – Смолян за резервни части, автомобилни гуми, акумулатори и горивно-смазочни материали за служебните МПС, обслужващи дейността на РУ – Златоград, копирна хартия и тонер.
11. Докладна записка относно: Отдаване под наем на помещение, находящо се на I-ви етаж – източно крило от четириетажна масивна сграда “Ученически пансион”, на ул.”Славей” №1, гр. Златоград.
12. Докладна записка относно: Придобиване на собственост върху част от поземлен имот с идентификатор 31111.34.46 по Кадастрална карта (КК) на гр.Златоград, попадаща в обхвата на ул. „Родопи”, гр.Златоград.
13. Докладна записка относно: Определяне на имоти – частна общинска собственост, за застраховане през 2015 г.
14. Докладна записка относно: Актуализация на Наредба № 1 за опазване на обществения ред, хигиената и естетическия вид на населените места и на общинската собственост в Община Златоград
15. Финансови справки

 

« Назад

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил