GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. август 2015 г.

Относно Изтегли
1. Финансови справки
2. Информация относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Златоград и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2015 г.
3. Докладна записка относно: Промени в Инвестиционната програма за капиталови разходи на Община Златоград за 2015г.

Приложениe:
Приложение към Промени в Инвестиционната програма 2015г. на Община Златоград
4. Доклад относно: Актуализирана бюджетна прогноза на Община Златоград, за периода 2016- 2018 г., на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
5. Докладна записка относно: Предложение за отписване на училище от Община Златоград от Списъка на средищни училища за учебната 2015/ 2016 година
6. Докладна записка относно: Създаване на местно партньорство, необходимо за кандидатстване по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности", по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие, по Програма за развитие на селските райони 2014-2020.
7. Докладна записка относно: Преписка на Президента на Република България за опрощаване на дължими държавни вземания
8. Докладна записка относно: Информация за изпълнението на приетите решение на Общински съвет за първо полугодие на 2015г., от № Е 911 до № Е 1091.
9. Докладна записка относно: Продажба на земеделски имот с идентификатор 31111.11.144 по кадастрална карта на гр. Златоград
10. Докладна записка относно: Информация за дейността на Асоциацията по ВиК за административна област Смолян за периода от май 2015 до август 2015г. - текуща кореспонденция, придружена от документи изискващи решение на Общински съвет Златоград.
11. Отчет за изпълнeние на капиталови разходи за II-ро тримесечие на 2015 г.

Приложениe:
Приложение № 1 към отчета за изпълнeние на капиталови разходи за ІІ-ро трим. на 2015г.
12. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията по Изменение на ПУП-ПР в кв. 29 и кв.30 по плана на с. Аламовци
13. Докладна записка относно: Отдаване под наем на лекарските кабинети, находящи се в сграда „КАС” с. Ерма река, общ.Златоград.
14. Докладна записка относно: Отдаване под наем на помещения, находящи се на I-ви етаж – източно крило от четириетажна масивна сграда “Ученически пансион”, на ул.”Славей” №1, гр. Златоград.
15. Докладна записка относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 31111.36.415 по Кадастрална карта на гр. Златоград – частна общинска собственост.
16. Докладна записка относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 31111.35.747 по КК на гр. Златоград (проектен) – частна общинска собственост.
17. Докладна записка относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 31111.31.111 по КК на гр. Златоград – частна общинска собственост.
18. Докладна записка относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.
19. Докладна записка относно: Заявление с вх.№ 52-00-118/17.03.2015 г. от Община Златоград, представлявана от Мирослав Митков Янчев – Кмет с искане за изменение на ПУП за УПИ І-201 и УПИ ІІ-201, кв.18, УПИ І-249, кв.27 и улична регулация по ПУП на с.Старцево, община Златоград.

 

« Назад