GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. септември 2015 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Предложение за определяне на средна месечна посещаемост в детските заведения за учебната 2015/ 2016 година.
2. Докладна записка относно: Безвъзмездно прехвърляне на имоти – общинска собственост, засегнати от трасето на улица „България” в участъка от о.т.460 до о.т.813, част от обект „Реконструкция на път ІІІ – 867 Мадан – Златоград – Бенковски, участък от км 22+157 до км 22+992 и участък от км 23+889 до км 38+400”, съгласно одобрения ПУП-ПП
3. Докладна записка относно: Формиране на маломерни паралелки в училищата от Община Златоград и тяхното финансиране за новата учебна 2015 / 2016 година
4. Финансови справки
5. Докладна записка относно: Промяна на бюджета и Инвестиционната програма за капиталови разходи на Община Златоград за 2015 г. Приложения:
1. Приложение № 1: Промяна на инвестиционната програма 2015 г. на Община Златоград
2. Приложение № 2: Промяна на бюджета на Община Златоград за 2015 г.
6. Докладна записка относно: към докладна записка с изх.№ 61-00-65/10.03.2015г.
7. Докладна записка относно: Процедура по прекратяване на съсобственост в УПИ V-405, кв.36 по ПУП на с.Старцево между Община Златоград и Иво Митков Топчиев
8. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за УПИ VIII-385, кв.19 по плана на с.Ерма река по молба на Желязко Алексиев Топалов и Иво Борисов Топалов
9. Докладна записка относно: Заявление с вх.№ 52-00-305/25.06.2014 г. от Мирослав Митков Янчев-Кмет на Община Златоград и н-ци на Александър Ликов, с искане за изменение на ПУП за поземлен имот с идентификатор 31111.32.260 по Кадастрална карта на гр.Златоград
10. Докладна записка относно: Придобиване собствеността върху част от поземлен имот с идентификатор 31111.34.921 по Кадастрална карта на гр. Златоград
11. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г)
12. Докладна записка относно: Придобиване на собственост върху част от поземлен имот с идентификатор 31111.33.227 по Кадастрална карта на гр.Златоград, собственост на Георги Вълчев, попадаща в трасето на ул. „Антон Страшимиров” в гр.Златоград, по възмезден начин
13. Докладна записка относно: Молба с наш вх. № 53-00-635/25.08.2015 г., подадена от ЕТ “Валентин Чомезов”, с. Аламовци, общ. Златоград за удължаване срока на договори за наем № 132/05.10.2010 г. и № 133/05.10.2010 г.
14. Докладна записка относно: Издаване на Запис на заповед, във връзка с осигуряването на обезпечение, гарантиращо авансовото плащане по договор BG 04-02-020 от 18.08.2015г., сключен между Министерство на енергетиката и Община Златоград, за реализацията на проект "Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на ОУ "В.Левски", СОУ "Антим I" и Общинска администрация, гр. Златоград"

 

« Назад