GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. ноември 2015 г.

Относно Изтегли
1. Информация относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Златоград и сметките за средства от Европейския съюз към 30.09.2015 г. Приложения:
1. Приложение № 1: Отчет на приходна част на бюджета към 30.09.2015г.
2. Приложение № 2: Отчет на състоянието на общинския дълг към 30.09.2015г.
3. Приложение № 3: Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз към 30.09.2015г.
2. Финансови справки м. септември 2015г.
3. Финансови справки м. октомври 2015г.
4. Докладна записка относно: Увеличаване капацитета на Център за социална интеграция и рехабилитация гр. Златоград от 40 на 50 лица с увреждания, считано от 01.01.2016 година
5. Докладна записка относно: Процедура по прекратяване на съсобственост в УПИ V-35.30, кв.46 по ПУП на гр.Златоград между Община Златоград и Велин Петков Цветков и Златка Бисерова Цветкова
6. Докладна записка относно: Кандидатстване с проектно предложение по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по Заявление 2015BG16SPO001 за щетите от природните бедствията в периода 30.01-04.02.2015 г.
7. Докладна записка относно: Процедура по замяна на недвижими имоти между Община Златоград и Теменужка Атанасова Балушева, собственик на имот с идентификатор 31111.33.290 по Кадастрална карта на гр. Златоград.
8. Докладна записка относно: Определяне броя на кметските наместници на територията на Община Златоград
9. Докладна записка относно: Заявление с наш вх. № 94-00-3508/28.10.2015 г., подадено от Калин Милков Ефимов, за удължаване срока на договор за наем № 142/01.11.2010 г.
10. Докладна записка относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.
11. Докладна записка относно: Преписка на Президента на Република България за опрощаване на дължими държавни вземания по молба на Дамян Топалов от с. Старцево
12. Докладна записка относно: Преписка на Президента на Република България за опрощаване на дължими държавни вземания по молба на Фаня Деянова от с. Старцево

 

« Назад