GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. декември 2015 г.

Относно Изтегли
1. Отчет за изпълнeние на капиталови разходи за ІІІ-то тримесечие 2015г. Приложения:
1. Приложение № 1 към Отчета за изпълнeние на капиталови разходи за ІІІ-то тримесечие 2015г.
2. Докладна записка относно: Придобиване собственоста върху част от поземлен имот с идентификатор 31111.22.251 по Кадастрална карта на гр. Златоград, за разширение на Общински път Златоград- с.Аламовци
3. Докладна записка относно: Промяна в Наредба №14 на Общински съвет Златоград за определяне размера на местните данъци на територията на Община Златоград
4. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
5. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
6. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г) към ДЗ вх. № 61-00-190/10.07.2015г.
7. Докладна записка относно: Одобряване на план-сметка за 2016 год. на разходите за събиране, включително разделно, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. Приложения:
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4
8. Докладна записка относно: Предложение за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Златоград през 2016 година.
Приложение:
Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Златоград през 2016 г.
9. Докладна записка относно: Заявления за финансиране на подобекти от инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа на гр. Златоград”
10. Докладна записка относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”- гр. София към Министерство на правосъдието на общински недвижими имоти.
11. Докладна записка относно: Учредяване на наследниците на Веселин Трендафилов Карамфилов право на пристрояване за изграждане на веранда- навес със застроена площ 6 кв.м. към жилищна сграда, построена в УПИ ІV-205, кв.17 по ПУП на с. Старцево.
12. Докладна записка относно: Съгласуване на предложение за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) в УПИ ХІІІ-за шивашки цех и офиси, кв.74 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.745 по Кадастрална карта) и УПИ ХІІ-Общежитие, кв.74 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.744 по Кадастрална карта).
13. Докладна записка относно: отстъпване право на строеж за изграждане на сграда в УПИ VІ-36.308-производство и услуги, кв. 149 по ПУП на гр. Златоград.
14. Докладна записка относно: искане с вх.№ 94-00-3797/26.11.2015 г. от Румен Ангелов Дюлгеров, с искане за издаване на разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ и одобряване на Задание за допускане за изготвяне на ПУП–ПЗ.
15. Докладна записка относно: искане с вх.№ 52-00-4991/30.09.2015 г. от “Теленор България” ЕАД с искане за издаване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ и одобряване на Задание за допускане за изготвяне на ПУП–ПЗ.
16. Докладна записка относно: Разрешение за изготвяне на ПУП-ПР и одобряване на Задание за допускане на устройствена процедура – ПУП-ПР за ПИ с идентификатор 31111.21.138 по кадастрална карта на гр.Златоград
17. Докладна записка относно: Издаване на разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ и одобряване на Задание за допускане за изготвяне на ПУП–ПЗ, за следните поземлени имоти: 1.Поземлен имот с идентификатор 31111.26.154, местност “Долна колиба”,з-ще на гр.Златоград и поземлен имот с идентификатор 31111.26.22, местност “Кафеджийска бърчина”, з-ще на гр.Златоград 2.Поземлен имот с идентификатор 31111.27.113, местност “Ю.колиба(Въпа)”, з-ще на гр.Златоград 3.Поземлен имот с идентификатор 31111.22.101, местност “ПАЗЛАК”, з-ще на гр.Златоград 4.Поземлен имот с идентификатор 31111.23.233, местност “Табахана”, з-ще на гр.Златоград 5.Поземлен имот № 003192, местност “Ливадие”, з-ще на с.Старцево,общ.Златоград
18. Финансови справки
19. Докладна записка относно: Изълнение на проект по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности", по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие, по Програма за развитие на селските райони 2014-2020.
20. Докладна записка относно: Промяна на бюджета на Община Златоград и инвестиционна програма за 2015 г.
Приложения:
Приложение № 1
Приложение № 2

 

« Назад

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил