GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. януари 2016 г.

Относно Изтегли
1. Проект на Бюджет на Община Златоград за 2016г. и индикативния годишен разчет на сметките от Европейския съюз
Приложения:
1. Актуализирана бюджетна прогноза на Община Златоград, за периода 2016-2018 г., на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
2. Предложение за Инвестиционна програма за 2016 г. на Община Златоград.
3. Проект на Решение oтносно: Приемане на бюджета за 2016 година на Община Златоград
4. Приложения № 1,2 и 3 към Бюджета за 2016 година на Община Златоград
5. Приложение № 4 към Бюджета за 2016 година на Община Златоград
6. Приложение № 5: Инвестиционна програма на Община Златоград за 2016 г.
7. Приложение № 6: Справка за разходите за персонал за 2016 г.
8. Приложение № 7: Индикативен годишен разчет на сметките от Европейския съюз за 2016 г.
9. Приложение № 8: Списък на второстепенните разпоредители с бюджет в Община Златоград през 2016 г.
10. Приложение № 9: Разходи за обслужване на общинския дълг през 2016 г.
11. Приложение № 10: План-график за обслужване на просрочените задължения за 2016 г.
2. Отчет за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане със собствеността през 2015 г.
Приложения:
1. Приложение № 1: Продажба на земя/ ликвидиране на съсобственост, чрез продажба
2. Приложение № 2: Справка за сключени нови договори за отдаване под наем на общински недвижими имоти към 31.12.2015г.
3. Приложение № 3: Реализираните приходи към 31.12.2015 г. от управление и разпореждане с общинската собственост през 2015 г.
4. Приложение № 4: Справка за сключени анекси за удължаване срокове на договори с решение на Общински съвет Златоград към 31.12.2015 г.
3. Справка за извършени трансфери от Община Златоград към МБАЛ "Проф д-р Асен Шопов" гр.Златоград за периода от 01.01.2010г. до 31.12.2015г.
4. Финансови справки
5. Докладна записка относно: Определяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните за стопанската 2016-2017 г.
Приложение:
1. Приложение към докладната записка
6. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за ПИ 31111.35.481 по Кадастрална карта на гр.Златоград, по молба от „Топалови-2008” ООД, гр.Златоград
7. Докладна записка относно: Придобиване на собственост върху част от имот с пл.№391, кв.6, кв.8 и кв.9 по ПУП на с.Ерма река, собственост на наследниците на Славчо Митков Андреев, попадаща в трасето на ул. „Христо Ботев” в с.Ерма река, по възмезден начин
8. Докладна записка относно: Предоставяне на общински недвижим имот за безвъзмездно управление на Агенцията по заетостта гр. София.
9. Докладна записка относно: Учредяване на Васил Георгиев Шуков право на пристрояване за изграждане на работилница за монтаж и демонтаж на гуми и автодиагностика със застроена площ 30 кв.м. към жилищна сграда, построена в ПИ с идентификатор 31111.33.244 по КК на гр. Златоград
10. Докладна записка относно: Предложение на проект за програмата на Спортния календар за 2016 година
11. Информация за дейността на МКБППМН – Златоград
12. Докладна записка относно: Информация за изпълнението на спортния календар и спортната дейност в Община Златоград през 2015 година.

 

« Назад