GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. февруари 2016 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Златоград през 2016 година
2. Докладна записка относно: Отчет за дейностите осъществени по Културен календар на Община Златоград за 2015 г., проект на Културен календар на Община Златоград за 2016 г. и предложение за неговото финансиране
3. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за ПИ 33.230 по кадастрална карта на гр.Златоград, кв.35 по плана на гр.Златоград по молба на Амелия Руменова Кехайова
4. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за ПИ 31111.31.218 по Кадастрална карта на гр.Златоград, по молба от Дамян Михайлов Христов
5. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за УПИ ХV, кв.50 по ПУП на с.Старцево, по молба от Данаил Алексиев Башев
6. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за УПИ II-251, кв.34 по ПУП на с.Долен, по заявление от Красимир Христов Дюлгеров
7. Докладна записка относно: Процедура по замяна на недвижими имоти между Община Златоград и наследници на Смаил Сюлейманов Дормушев, собственици на имот с идентификатор 31111.35.702 по кадастрална карта на гр. Златоград.
8. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §13 и §14, ал. от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ (ДВ, бр. 100 от 2015 г.) и чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
9. Докладна записка относно: Средства за обезпечаване на мероприятията от Спортния календар на Община Златоград за 2016 година, участието на ученическите отбори в областни и зонални първенства и разпределение на средствата за спортните клубове.
10. Докладна записка относно: Промяна на предназначение на сграда „Детска градина – с. Аламовци”, построена в УПИ-І-Детска градина, кв. 26 по плана на с. Аламовци, общ. Златоград.
11. Докладна записка относно: Продажба на недвижим имот– частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 31111.32.305 по КК на гр. Златоград
12. Докладна записка относно: Продажба на недвижим имот– частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 31111.32.306 по КК на гр. Златоград
13. Докладна записка относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.
14. Отчет към 31.01.2016 г. на Програмата за управление на Община Златоград на Кмета Мирослав Янчев (за 2015 година)
15. Програма за управление на Община Златоград 2015-2019 година
16. Докладна записка относно: Възмездно придобиване на недвижим имот в с. Ерма река, Община Златоград
17. Финансови справки
18. Бюджетна прогноза на Община Златоград за периода 2017-2019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
Приложения:
1. Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2017–2019 г.

2. Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2017–2019 г.

3. Прогноза за периода 2017-2019г. на постъпленията от местни приходи и разходи за местни дейности

 

« Назад