GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. март 2016 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Заявление с вх.№ 94-00-660/22.02.2016 г. от Димитър Славчев Боюклиев с искане за издаване на разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ и одобряване на Задание за допускане за изготвяне на ПУП–ПРЗ
2. Финансови справки
3. Докладна записка относно: Партньорство на Община Златоград по проект „Обществено здравеопазване” (SOCIAL HEALTH CARE), по Оперативна програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2014 -2020 г., приоритетна ос 4 „Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване”
4. Докладна записка относно: Партньорство на Община Златоград по проект „Защита на биоразнообразието в НАТУРА 2000 и други защитени територии от природни бедствия чрез сертифицирана мрежа за трансгранично образование, обучение и подкрепа на доброволци за гражданска защита въз основа на иновативни и нови технологии”, с акроним eOUTLAND („Protecting biodiversity at NATURA 2000 sites and other protected areas from natural hazards through a certified framework for cross-border education, training and support of civil protection volunteers based on innovation and new technologies eOUTLAND”) по Оперативна програма „Европейко териториално сътрудничество Гърция – България 2014 -2020 г.
5. Докладна записка относно: Партньорство на Община Златоград по проект „Стартиране на ново поколение на туристически продукти и услуги, заинтересованите страни и обединени умения , за обособяване на области с културно наследство и напредък в международната мобилност и достъпност на културното и природно наследство в трансграничния регион, чрез създаването на нови туристически продукти и услуги”, с акроним INNOViTOUR („Launching stakeholder and skills alliances to valorize heritage areas, preserve cultural authenticity and advance international heritage mobility and accessibility in the cross border area with a new generation of tourism products and services”) по Оперативна програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2014 -2020 г.
6. Докладна записка относно: Съгласуване на предложение за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) в обхват на УПИ Х, кв.15 по ПУП на гр.Златоград, отреден на ПИ с идентификатор 31111.31.126 по Кадастрална карта и част от ПИ с идентификатор 31111.31.149 – 70 м2 – публична общинска собственост (66 м2 са отредени за улична регулация и 4 м2-терен за озеленяване и промяна на собствеността)
7. Докладна записка относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на прилежащ терен и подход към масивна, едноетажна сграда, със застроена площ 99 кв. м., находяща се в поземлен имот с кадастрален номер 31111.31.533, за който е отреден УПИ II – Ветеринарна лечебница, кв. 9 по ПУП на гр. Златоград в полза на Община Златоград.
8. Докладна записка относно: Промяна на начина на трайно ползване (НТП) по реда на чл.45и, (нов - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) ал.1 (изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) и ал.2 от ППЗСПЗЗ - за имот - земя по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ.
9. Докладна записка относно: Партньорство на Община Златоград по проект „Мулти измерими съвместни дейности за защита на околната среда в трансграничния регион, извличащи и въвеждащи устойчиви и научни методологии”,(„Multi dimension joint action for the protection and sustainable management of water resources in the Cross Border Area capitalizing and introducing sustainable scientific and innovative ICT methodologies”) по Оперативна програма „Европейко териториално сътрудничество Гърция – България 2014 -2020 г. (Interreg V-A “Greece – Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme)
10. Докладна записка относно: Заявление с наш вх. № 52-00-188/26.02.2016 г., подадено от Изпълнителен Директор на Сдружение „Център за развитие на Община Златоград” за удължаване срока на договор за наем № 124/28.05.2007 г.
11. Докладна записка относно: Определяне на състава на Общинската комисия по безопасност на движението в Община Златоград
12. Докладна записка относно: Определяне на състава на Общинската комисия по безопасност на движението в Община Златоград
13. Докладна записка относно: Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 година на Община Златоград
14. Докладна записка относно: Обявяване на имот за частна общинска собственост.
15. Докладна записка относно: Процедура по замяна на недвижими имоти между Община Златоград и „Свобода – 97” АД гр. Златоград, собственик на поземлен имот с идентификатор 31111.33.389 по Кадастрална карта на гр. Златоград
16. План за действие при терористична дейност на територията на Община Златоград

 

« Назад