GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. април 2016 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 на Общински съвет Златоград за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Златоград
2. Финансови справки
3. Докладна записка относно: Заявление с вх.№ 94-00-798/07.03.2016 г. от Йонко Здравков Гурлев, чрез “ЕКОЛЕС-08” ЕООД с управител Велин Цанков Мангаров, с искане за издаване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ и одобряване на Задание за допускане за изготвяне на ПУП–ПЗ
4. Докладна записка относно: Промяна в мрежата от училища, детски градини и обслужващи звена в Община Златоград чрез закриване (сливане) на ПГ „Христо Ботев” гр. Златоград
5. Докладна записка относно: Предварително съгласие за изготвяне на Подробен устройствен план-План за регулация (ПУП-ПР), частично за имоти с идентификатори 31111.33.50 и 31111.33.71 по Кадастрална карта на гр.Златоград (УПИ ХІV-866, кв.93 по регулационния план на гр.Златоград) и разпореждане с общинска собственост
6. Докладна записка относно: Предварително съгласие за изготвяне на Подробен устройствен план-План за регулация (ПУП-ПР), частично за УПИ ІІІ, кв.37 по ПУП на с.Старцево и разпореждане с общинска собственост
7. Докладна записка относно: Процедура по замяна на недвижими имоти между Община Златоград и Теменужка Атанасова Балушева, собственик на имот с идентификатор 31111.33.290 по Кадастрална карта на гр. Златоград
8. Докладна записка относно: Предоставяне за стопанисване и управление на първи етаж от сграда „Стария пансион”, находяща се в ПИ с идентификатор 31111.35.744, УПИ ХІІ-Общежитие, кв. 74 по ПУП на гр. Златоград на Центъра за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) гр. Златоград
9. Докладна записка относно: учредяване на безвъзмездно право на строеж в поземлен имот с пл. №430003, землището на с. Долен, общ. Златоград – публична държавна собственост в полза на Община Златоград
10. Докладна записка относно: Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 година на Община Златоград за 2014 – 2015 година
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 година на Община Златоград за 2014 – 2015 година
11. Докладна записка относно: Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Златоград 2016 – 2020 година
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Златоград 2016 – 2020 година
12. Докладна записка относно: Инвестиционен проект в подкрепа на спешната медицинска помощ
13. Докладна записка относно: Проект на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Златоград за 2017 година
14. Докладна записка относно: Искане на разширение на сградния фонд на ДЦДЛУ "Зора" - Златоград

 

« Назад

 

ДГ Детелина - Детска градина в гр. Кърджали ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти