GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. май 2016 г.

Относно Изтегли
1. Информация относно изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Златоград към 31.03.2016г.
2. Финансови справки
3. Докладна записка относно: Участие на Община Златоград в Общото събрание на МИГ Кирково-Златоград
4. Докладна записка относно: Предварително съгласие за изготвяне на Подробен устройствен план-План за регулация (ПУП-ПР), частично за имоти с идентификатори 31111.35.436 и 31111.35.421 по Кадастрална карта на гр.Златоград (УПИ ІV-1484, кв.137 и улична регулация по регулационния план на гр.Златоград) и разпореждане с общинска собственост.
5. Докладна записка относно: Предварително съгласие за изготвяне на Подробен устройствен план-План за регулация (ПУП-ПР), частично за имоти с идентификатори 31111.35.485 и 31111.35.656 по Кадастрална карта на гр.Златоград (УПИ ХІV-1451, кв.143 и улична регулация по регулационния план на гр.Златоград) и разпореждане с общинска собственост.
6. Докладна записка относно: Съгласуване на предложение за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват на ПИ с идентификатор 31111.31.510, за който ведно с ПИ с идентификатор 31111.31.495 по Кадастрална карта на гр.Златоград е отреден УПИ І-Зеленина, кв.13 по ПУП на гр.Златоград
7. Докладна записка относно: Процедура по прекратяване на съсобственост в УПИ ІV-36.226, кв.66 по ПУП на гр.Златоград между Община Златоград и Румен Стаменов Хаджиев и Славчо Стаменов Хаджиев.
8. Докладна записка относно: Определяне на минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за съответната тарифа, съгласно чл. 24а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози
9. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията и замяна на недвижими имоти в кв.117 по ПУП на гр.Златоград по молба на Господин и Ружо Мутафови
10. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §13 и §14, ал. от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ (ДВ, бр. 100 от 2015 г.) и чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
11. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §13 и §14, ал. от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ (ДВ, бр. 100 от 2015 г.) и чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
12. Докладна записка относно: Предложение за приемане на Общинска програма за оптимизация на училищната мрежа в град Златоград

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Oбщинска програма за оптимизация на училищната мрежа в град Златоград
13. Докладна записка относно: Предложение за промяна на маршрутно разписание по автобусната линия Златоград-Кушла, част от общинската транспортна схема
14. Докладна записка относно: Процедура по замяна на недвижими имоти между Община Златоград и EТ „Зора-Митко Чаушев”, собственик на имот с идентификатор 31111.32.291 по Кадастрална карта на гр. Златоград.
15. Докладна записка относно: Отчет за изпълнeние на капиталови разходи за 2015г. и уточнен годишен план за капиталови разходи на Община Златоград за 2015г.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Инвестиционната програма за 2015г.- годишен отчет и уточнен план

 

« Назад