GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. юни 2016 г.

Относно Изтегли
1. Финансови справки
2. Докладна записка относно: Съгласуване на предложение за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват на част от ПИ с идентификатор 31111.34.934 по Кадастрална карта на гр.Златоград, представляващ улична регулация при о.т.1174 и о.т.750, кв.107 по ПУП на гр.Златоград.
3. Докладна записка относно: Съгласуване на предложение за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват на част от ПИ с идентификатор 31111.34.934 по Кадастрална карта на гр.Златоград, представляващ улична регулация при о.т.1174 и о.т.750, кв.107 по ПУП на гр.Златоград.
4. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от ЗУТ, чрез замяна на недвижими имоти между Община Златоград и „Свобода – 97” АД гр. Златоград, собственик на поземлен имот с идентификатор 31111.33.389 по Кадастрална карта на гр. Златоград.
5. Докладна записка относно: Годишна програма на дейностите за развитието на туризма в Община Златоград - 2016 г. и финансово осигуряване.
6. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §13 и §14, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ (ДВ, бр. 100 от 2015 г.) и чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
7. Докладна записка относно: Промени в Инвестиционната програма за капиталови разходи на Община Златоград за 2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Приложение № 1
8. Докладна записка относно: Постъпило предложение вх. №92-00-142/03.06.2016г. от адв. Гергана Хаджипантелеева, пълномощник на Симеон Хаджипантеелев и н-ци на Георги Хаджипантеелев за прекратяване на съсобствеността върху поземлен имот пл. № 1274, кв. 130 по ПУП на гр. Златоград.
9. Докладна записка относно: Отчет за изпълнeние на капиталови разходи за I-во тримесечие на 2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Приложение № 1
10. Докладна записка относно: Отдаване под наем на помещение, находящо се на първи етаж в сграда “РАБОТИЛНИЦА”, УПИ V-413 „Училище”, кв. 35 по ПУП на с. Старцево на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на инвалидите в България”.
11. Докладна записка относно: Отдаване под наем на обособена част от 40 кв. м. (Клуб) находяща се в едноетажна сграда Станкова махала с. Долен на Сдружение с нестопанска цел „Ловно рибарско сдружение „Мадан” гр. Мадан.
12. Докладна записка относно: Отдаване под наем на терени – общинска собственост в гр. Златоград и с. Старцево, за поставяне на преместваеми обекти.
13. Докладна записка относно: Продажба на ПИ с идентификатори 31111.19.32, ПИ 31111.19.113, ПИ 31111.19.114 по КК на гр. Златоград, находящи се в местността “Хасидере”, общ. Златоград.
14. Докладна записка относно: Одобряване на общата численост и структурата на Общинска администрация – Златоград и местни дейности.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Приложение № 1

 

« Назад

 

ДГ Детелина - Детска градина в гр. Кърджали ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти