GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. юли 2016 г.

Относно Изтегли
1. Финансови справки
2. Отчет за реализирани приходи в изпълнение на Наредба № 1
3. Информация относно изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Златоград и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2016г.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение № 1 Отчет на приходна част на бюджета към 30.06.2016 г.
Приложение № 2 Отчет на разходната част на бюджета към 30.06.2016 г.
Приложение № 3 Отчет на сметките за средства от ЕС към 30.06.2016 г.
Приложение № 4 Отчет за състоянието на общинския дълг към 30.06.2016 г.
4. Актуализирана бюджетна прогноза на Община Златоград, за периода 2017-2019 г., на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение № 1
Приложение № 2
5. Докладна записка относно: Заявление с вх.№ 52-00-525/28.06.2016 г. от “ЮГСТРОЙ” ООД, с искане за издаване на разрешение за изработване на ПУП-ПР и одобряване на Задание за допускане за изготвяне на ПУП–ПР
6. Докладна записка относно: Предварително съгласие за изготвяне на Подробен устройствен план-План за регулация (ПУП-ПР), частично за имоти с идентификатори 31111.35.485 и 31111.35.656 по Кадастрална карта на гр.Златоград (УПИ ХІV-1451, кв.143 и улична регулация по регулационния план на гр.Златоград) и разпореждане с общинска собственост.
7. Докладна записка относно: Заявление от Община Златоград, представлявана от Мирослав Митков Янчев – кмет, с вх.№ 04-00-121-1/04.06.2016 г. – искане за изготвяне на ПУП - ПЗ за поземлен имот с пл.№ 430003 – част от речно корито на р.Неделинска, в землището на с.Долен с ЕКАТТЕ 21871, община Златоград
8. Докладна записка относно: Кандидатстване на Община Златоград с проектно предложение „за финансиране от „Инвестиционна програма за климата” към Национален доверителен екофонд (НДЕФ).
9. Докладна записка относно: Планирани обществени поръчки за ІІІ-то тримесечие на 2016 година.
10. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §13 и §14, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ (ДВ, бр. 100 от 2015 г.) и чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
11. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията и прекратяване на съсобственост за УПИ II-251, кв.34 по ПУП на с.Долен, по заявление от Красимир Христов Дюлгеров
12. Докладна записка относно: Съгласуване на Бизнес план за регулаторен период 2017-2021 г. на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД гр. Смолян в качеството на оператор по договор сключен с Асоциацията по ВиК за стопансиване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията.
13. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Златоград.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Проект на Наредба за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Златоград.

Тарифа за таксите за водовземане на минерална вода от термоминерално находище „Ерма река”, община Златоград, област Смолян
14. Докладна записка относно: Определяне на самостоятелен УПИ VIII-комплекс за здравеопазване, представляващ част от Поземлен имот с идентификатор 31111.35.213 по Кадастрална карта на гр. Златоград, на който е отреден УПИ І-болница, кв.134 по ПУП на гр. Златоград за частна общинска собственост.
15. Докладна записка относно: Отдаване под наем на свободно помещение, находящо се в масивна сграда в УПИ І – Производствен цех, кв. 21 по плана на с. Аламовци, общ. Златоград.
16. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 на Общински съвет Златоград за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Златоград
17. Докладна записка относно: Участие на Община Златоград в създаване на Структура за Пълно Обслужване СПО (one-stop-shop) за подготовка и финансиране на проекти на местни власти за енергийна ефективност и ВЕИ в региона на Родопите като част от Асоциацията на родопските общини.
18. Докладна записка относно: Продажба на поземлен имот № 002358, находящ се в землище с. Ерма река, местността «Заставата м. Мързян», общ. Златоград.
19. Докладна записка относно: Приемане на Общинската програма за управление на отпадъците на територията на Община Златоград 2016 - 2020 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Проект на програма за управление на отпадъците на територията на Община Златоград за периода 2016 – 2020 г.
20. Докладна записка относно: Отдаване под наем на терени – общинска собственост,находящи се с. Старцево за поставяне на преместваеми обекти.
21. Докладна записка относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост в сградата на ОУ “Васил Левски”, гр. Златоград – Ученическа столова.
22. Докладна записка относно: Процедура по замяна на недвижими имоти между Община Златоград и EТ „Зора - Митко Чаушев”, собственик на имот с идентификатор 31111.32.291 по Кадастрална карта на гр. Златоград.
23. Докладна записка относно: Определяне на имоти – частна общинска собственост, за застраховане през 2016 г.
24. Информация по регистъра на анкетни карти за изпълнение на поставени, по време на приемните дни на Кмета на Община Златоград, проблеми на жителите на общината
25. Докладна записка относно: Одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Златоград за периода от 10.11.2015г. до 20.07.2016г.
26. Информация за изпълнението на приетите решение на Общински съвет за първо полугодие на 2016г., от № Ж 74 до № Ж 223.
27. Предложение относно: Административно-териториални промени на територията на Община Златоград

 

« Назад

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил