GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. август 2016 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Златоград

Приложениe:
Проекта на Наредба за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно - информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Златоград
2. Докладна записка относно: Отчет за изпълнението на бюджета на Община Златоград за 2015 година и отчет на състоянието на общинския дълг за 2015 година

Приложения:
1. Доклад
2. Приложения № 1,2 и 3
3. Отчет за извънбюджетни сметки и фондове за 2015 г.
4. Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2015 г.
3. Докладна записка относно: Наименования на институции в системата на образованието в Община Златоград съобразно изискванията на Закона за предучилищно и училищно образование
4. Докладна записка относно: Издаване на Запис на Заповед за второ авансово плащане по договор № BG 04-02-03-020-015 от 18.08.2015г., сключен между Министерство на енергетиката и Община Златоград, за реализацията на проект "Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на ОУ "В.Левски", СОУ "Антим I" и Общинска администрация, гр. Златоград"
5. Докладна записка относно: Утвърждаване на мрежата от учебни институции на територията на Община Златоград за учебната 2016 / 2017 година
6. Докладна записка относно: ОУ „Васил Левски” с. Ерма река и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с. Долен да останат в Списъка със защитени училища за 2016 /2017 учебна година
7. Докладна записка относно: Кандидатстване с проектно предложение по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”
8. Докладна записка относно: Формиране на маломерни паралелки в училищата от Община Златоград и тяхното финансиране за новата учебна 2016/2017 година

 

« Назад

 

ДГ Детелина - Детска градина в гр. Кърджали ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти