GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. септември 2016 г.

Относно Изтегли
1. Предоставяне на информация относно проекти, изпълнявани от Община Златоград

Приложениe:
Информация за изпълняваните проекти от Община Златоград
2. Докладна записка относно: Предложение за приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Златоград

Приложениe:
Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Златоград
3. Докладна записка относно: Предложение за приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини на територията на Община Златоград

Приложениe:
Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини на територията на Община Златоград
4. Финансови справки
5. Докладна записка относно: Предварително съгласие за изготвяне на Подробен устройствен план-План за регулация (ПУП-ПР), частично за имоти с идентификатори 31111.35.50 и 31111.35.333 по Кадастрална карта на гр.Златоград (УПИ XХІII-759,1653 кв.42 и улична регулация по ПУП на гр.Златоград) и разпореждане с общинска собственост
6. Докладна записка относно: Процедура по прекратяване на съсобственост в УПИ V-35.30, кв.46 по ПУП на гр.Златоград между Община Златоград и Венелин Петков Цветков и Златка Бисерова Цветкова
7. Докладна записка относно: Процедура по замяна на недвижими имоти между Община Златоград и Дяко Милчев Пехливанов, собственик на имот с идентификатор 31111.34.517 по Кадастрална карта на гр. Златоград
8. Докладна записка относно: Партньорство на Община Златоград в проектно предложение „Планиране и прилагане на мерки за естествено задържане на водите в Беломорските райони за басейново управление в България”, по Програма LIFE за 2016 г.
9. Докладна записка относно: По повод изготвяне на Проект за изменение на Подробния устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на гр.Златоград за УПИ ІV-1484, кв.137 по ПУП на гр.Златоград, след влязло в сила Решение № Ж 213 от 06.06.2016 г. на Общински съвет Златоград, за включване на общински терен с площ 122 кв.м., представляващ поземлен имот с идентификатор 31111.35.436 по Кадастрална карта на гр.Златоград, съгласно изготвено предложение за изменение на ПУП
10. Докладна записка относно: Допусната очевидна фактическа грешка в Решение № Ж 278 от 04.08.2016 г. и Решение № Ж 279 от 04.08.2016 г. на Общински съвет Златоград
11. Докладна записка относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост
12. Докладна записка относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на общински недвижим имот на Регионален координационен съвет – Смолян на Конфедерацията на независимите синдикати в България.
13. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Златоград (приета с Решение № Е 577 от 20.12.2013 г.на Общински съвет Златоград)
14. Докладна записка относно: Учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на Министерство на здравеопазването за изграждане на Център за спешна медицинска помощ
15. Информация относно организацията и изпълнението на разделно събиране на отпадъци в Община Златоград.
16. Докладна записка относно: Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 на Общински съвет Златоград за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
17. Докладна записка относно: Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 на Общински съвет Златоград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
18. Докладна записка относно: Определяне на представители на Общински съвет Златоград за включване в Общински съвет за намаляване на риска от бедствия
19. Докладна записка относно: Кандидатстване с проектно предложение с наименование „Рехабилитация и реконструкция на общински път SМL 2109 /III 867/Златоград – Аламовци и общински път SМL 2100 /III 867, Мадан – Цацаровци/ - Страшимир – махала Боево и на съоръженията и принадлежностите към тях” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
20. Докладна записка относно: Кандидатстване с проектно предложение с наименование „Ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ "Св. Княз Борис I", с. Старцево, Община Златоград” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
21. Докладна записка относно: Кандидатстване с проектно предложение с наименование „Реконструкция и рехабилитация на улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Златоград и с. Старцево, Община Златоград” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
22. Докладна записка относно: Предложение за награждаване на Самодейна битова група към НЧ "Прогрес 1939" с. Старцево

 

« Назад