GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. октомври 2016 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Определяне дейността на Център за подкрепа за личностно развитие гр. Златоград
2. Финансови справки - м.08.2016г.
3. Докладна записка относно: Предварително съгласие за изготвяне на Подробен устройствен план-План за регулация (ПУП-ПР), частично за УПИ ІV, кв.9 по ПУП на с.Ерма река и разпореждане с общинска собственост
4. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §13 и §14, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ (ДВ, бр. 100 от 2015 г.) и чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
5. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §13 и §14, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ (ДВ, бр. 100 от 2015 г.) и чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
6. Докладна записка относно: Отдаване под наем на офис № 10, находящ се на първи етаж – източната част от сграда “Ученически пансион”, построена в ПИ с идентификатор 31111.35.744, УПИ ХІІ-Общежитие, кв. 74 по ПУП на гр. Златоград на Областния съвет на Български Червен Кръст – Смолян.
7. Финансови справки - м.09.2016г.
8. Докладна записка относно: Поемане на краткосрочен дълг за осигуряване на оборотни средства за изпълнението на Проект "Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на ОУ"В.Левски", СОУ "Антим I" и Общинска администрация, гр. Златоград", финансиран по договор № BG04-02-03-020-015 от 18.08.2015г., сключен между Община Златоград и Министерство на енергетиката, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма BG 04-02-03 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

 

« Назад