GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. ноември 2016 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Подписване на Допълнително споразумение към Договор № BG 04-02-03-020-015 от 18.08.2015г., сключен между Министерство на енергетиката и Община Златоград, за реализацията на проект "Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на ОУ "В.Левски", СОУ "Антим I" и Общинска администрация, гр. Златоград", за предоставяне на допълнителен безвъзмезден финансов ресурс за реализацията на проект „Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на ДГ „Радост” гр. Златоград и ДГ ,,Щастливо детство” с. Старцево, Община Златоград”
2. Информация относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Златоград към 30.09.2016г.
3. Докладна записка относно: Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 г.
4. Финансови справки
5. Финансови справки - неразплатени разходи
6. Отчет за изпълнение на капиталови разходи за III-то тримесечие за 2016г.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Приложение № 1
7. Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Златоград
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Прoeкт на анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Златоград
8. Докладна записка относно: Предложение за дофинансиране на НЧ «Прогрес 1939» с. Старцево
9. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията и замяна на недвижими имоти в кв.60 по ПУП на гр.Златоград по молба на Ирина Минчева Алчева и ЕТ „Кристал-Лютви Хаджиюсеин”
10. Докладна записка относно: Заявление с наш вх. № 94-00-3620/02.11.2016 г., подадено от Момчил Йонков Кичуков, с. Старцево, общ. Златоград за удължаване срока на договора за наем № 7 от 13.01.2009 г.
11. Докладна записка относно: Учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на Министерство на здравеопазването за изграждане на Център за спешна медицинска помощ
12. Докладна записка относно: Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии, част от общинската транспортна схема
13. Докладна записка относно: Заявление с наш вх. № 52-00-833/10.11.2016 г., подадено от ЕТ „Вероника-Велин Кардашлъков”, гр. Златоград за удължаване срока на договора за наем № 175/18.12.2012 г.
14. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §13 и §14, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ (ДВ, бр. 100 от 2015 г.) и чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
15. Докладна записка относно: Продажба на самостоятелен обект с идентификатор 31111.31.237.2.1, със застроена площ 159 кв.м., находящ се в масивна едноетажна сграда № 2 с идентификатор 31111.31.237.2 (метално хале - Рингова пещ).
16. Докладна записка относно: Промяна на бюджета на Община Златоград и инвестиционна програма за 2016г.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение № 1
Приложение № 2

 

« Назад

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил