GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. декември 2016 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Съгласуване на актуализиран списък и протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения, между държавата и Община Златоград, намиращи се в обособената територия, обслужвана от оператора „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Смолян.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Протокол за разпределение на собствеността на активите - ВиК системи и съоръжения между държавата и община ЗЛАТОГРАД

2. Актуализиран списък на активите - публична общинска собственост (ПОС) за периода от 28.10.2014 г. – 09.12.2016 г.
2. Докладна записка относно: Одобряване на план-сметка за 2017 год. на разходите за събиране, включително разделно, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3
Приложение №4
3. Докладна записка относно: Одобрение на Регионална програма за управление на отпадъците на общините Мадан, Златоград и Неделино, за периода 2016 - 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Регионална програма за управление на отпадъците на общините Мадан, Златоград и Неделино
4. Докладна записка относно: Искане с вх.№ 92-00-56/29.02.2016 г. от Алекси Асенов Димитров, Алекси Славчев Димитров, Хурмизе Исеинова Баткаджова, н-ци на Желю Асенов Димитров, Минка Славчева Димитрова, Фанка Славчева Ломска и “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД
5. Докладна записка относно: Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие гр. Златоград

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Проект на правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие гр. Златоград
6. Информация относно: Планирани обществени поръчки за І-во тримесечие на 2017 година
7. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §13 и §14, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ (ДВ, бр. 100 от 2015 г.) и чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
8. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §13 и §14, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ (ДВ, бр. 100 от 2015 г.) и чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
9. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §13 и §14, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ (ДВ, бр. 100 от 2015 г.) и чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
10. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §13 и §14, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ (ДВ, бр. 100 от 2015 г.) и чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
11. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §13 и §14, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ (ДВ, бр. 100 от 2015 г.) и чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
12. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §13 и §14, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ (ДВ, бр. 100 от 2015 г.) и чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
13. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §13 и §14, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ (ДВ, бр. 100 от 2015 г.) и чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
14. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §13 и §14, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ (ДВ, бр. 100 от 2015 г.) и чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
15. Докладна записка относно: Анексиране на договор за наем № 223/05.12.2016 г.
16. Докладна записка относно: Предварително съгласие за изготвяне на Подробен устройствен план-План за регулация (ПУП-ПР), частично за УПИ Х-1815 и УПИ I-озеленяване кв.116 по ПУП на гр.Златоград, имоти с идентификатори 31111.34.696, 31111.34.934 и 31111.34.698 по Кадастрална карта на гр.Златоград и разпореждане с общинска собственост
17. Докладна записка относно: Заявление с вх.№ 94-00-1568/18.05.2015 г. от Трендафил Бисеров Куледжиев с искане за разрешение за изготвяне на ПУП и одобряване на Задание за допускане за изготвяне на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП–ПЗ) ; Констативен протокол за състоянието и статута на наличните сгради в имота
18. Докладна записка относно: Предварително съгласие за изготвяне на Подробен устройствен план-План за регулация (ПУП-ПР), частично за имоти с идентификатори 31111.34.701 и 31111.34.697 по Кадастрална карта на гр.Златоград (УПИ IV-1541 и УПИ IV-1541 кв.116 по ПУП на гр.Златоград) и разпореждане с общинска собственост
19. Докладна записка относно: Промяна в Инвестиционната програма за капиталови разходи на Община Златоград за 2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Приложение №1
20. Докладна записка относно: ПДопълнение към докладна записка с изх.№ 61-00-401/15.12.2016г. (вх. № ОС-1018/15.12.2016г.) за Промяна в Инвестиционната програма за капиталови разходи на Община Златоград за 2016 г.
21. Докладна записка относно: Предложение за промяна на маршрутно разписание по автобусна линия Златоград-Дрангово, част от общинска транспортна схема
22. Докладна записка относно: Предложение за промяна на маршрутно разписание по автобусна линия Златоград-Ерма река, част от общинска транспортна схема
23. Докладна записка относно: Осигуряване на собствено финансиране за изработване на Общ устройствен план на Община Златоград
24. Докладна записка относно: Отчет на годишната програма за развитие на социалните услуги в Община Златоград за 2016 година
25. Информация за състоянието на спортната база в Община Златоград и развитие на спорта през 2016 година.
26. Финансови справки

 

« Назад