GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. януари 2017 г.

Относно Изтегли
1. Доклад относно: Проект на бюджет на Община Златоград за 2017 година и индикативния годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Приложение №1,2 и 3
2. Приложение №5
3. Приложение №6
4. Приложение №8
5. Приложение №9
6. Приложение №10
7. Приложение №11
8. Обяснителна записка относно: Предложение за Инвестиционна програма за 2017 г. на Община Златоград
9. Обяснителна записка относно: Актуализирана бюджетна прогноза на Община Златоград, за периода 2017-2019 г., на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности
10. Прогноза за периода 2017-2019г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности
11. Проект на Решение относно: Приемане на бюджета за 2017 година на Община Златоград
2. Докладна записка относно: Учредяване право на строеж за изграждане на гаражни клетки в УПИІV –Гаражи, кв.30 по кадастралния и регулационен план на с. Аламовци

3. Докладна записка относно: Отдаване под наем на общински недвижим имот в с. Кушла, общ. Златоград

4. Информация по регистъра на анкетни карти за изпълнение на поставени, по време на приемните дни на Кмета на Община Златоград, проблеми на жителите на общината

5. Информация за изпълнението на приетите решение на Общински съвет за второ полугодие на 2016г., от № Ж 224 до № Ж 409

6. Финансови справки към 31.12.2016г.

7. Финансови справки към 31.12.2016г. разшифровка за подпараграф "Външни услуги" и "Материали"

8. Докладна записка относно: Предложение на проект за програмата на Спортния календар за 2017 година и участие на ученически отбори и спортни клубове в първенства и турнири.

9. Докладна записка относно: Предложение за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Златоград през 2017 година.

10. Докладна записка относно: Предложение за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Златоград през 2017 година.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Проект на годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Златоград през 2017 г.
11. Информация относно: График на тренировъчната дейност на спортните клубове от Община Златоград и други групи, освободени от такси за ползване на спортните бази.

12. Информация за дейността на МКБППМН – Златоград през 2016 година

13. Докладна записка относно: Одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Златоград за периода от 21.07.2016г. до 30.12.2016г. и квартирни разходи за 24.02.2016г., 01.03.2016г. и 08.03.2016г.

14. Докладна записка относно: Информация за извършени разходи за спортни бази и спортни дейности през 2016 година.

15. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост върху ПИ с идентификатор 31111.31.482 по КК на гр. Златоград между Община Златоград и физическите лица, чрез продажба на частта на общината.

16. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост върху ПИ с идентификатор 31111.31.481 по КК на гр. Златоград между Община Златоград и физическо лице, чрез продажба на частта на общината.

17. Доклад относно: Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2017/2018 година.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Приложение №1
2. Приложение №2
3. Приложение №3

 

« Назад

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил