GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. февруари 2017 г.

Относно Изтегли
1. Доклад относно: Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Златоград

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Отчет към 31.01.2017 г. на Програмата за управление на Община Златоград на Кмета Мирослав Янчев (за 2016 година)
2. Доклад относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Златоград през 2017 година

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Приложение №1
2. Приложение №2
3. Приложение №3
4. Приложение №4
3. Финансови справки

4. Докладна записка относно: Бюджетна прогноза на Община Златоград за периода 2018-2020 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Приложение №1
2. Приложение №2
3. Приложение №3
4. Приложение №4
5. Докладна записка относно: Общински план за младежта за 2017 година

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Общински план за младежта на Община Златаград за 2017 година
6. Докладна записка относно: Поемане на краткосрочен дълг по реда на Закона за общинския дълг за осигуряване на финансиране на проект „Реконструкция на котелно и отоплителна система в сградите на ДГ „Радост” гр. Златоград и ДГ „Щастливо детство”с.Старцево, община Златоград”, изпълняван от община Златоград по Програма BG 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.
7. Докладна записка относно: Отчет за дейностите осъществени по Културен календар на Община Златоград за 2016 г., проект на Културен календар на Община Златоград за 2017 г. и предложение за неговото финансиране
8. Докладна записка относно: Предложение за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) в обхват на УПИ ІІ-Озеленяване, кв.53 по ПУП на с.Ерма река, Община Златоград.
9. Докладна записка относно: Предварително съгласие за изготвяне на Подробен устройствен план-План за регулация (ПУП-ПР), частично за УПИ XII-зеленина, кв.27 по ПУП на с.Долен и разпореждане с общинска собственост
10. Докладна записка относно: Отчет на средствата за 2016 г. и предложение за разходване на средствата през 2017 г. за клубове на пенсионера и неправителствени организации на хората с увреждания в Община Златоград.
11. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; и §14, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ и чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ.
12. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; и §14, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ и чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ.
13. Докладна записка относно: Промяна в Инвестиционната програма за капиталови разходи на Община Златоград за 2017 г.
14. Докладна записка относно: Учредяване на безвъзмездно право на строеж в поземлен имот с пл. № 430003, землището на с. Долен, общ. Златоград – публична държавна собственост в полза на Община Златоград.
15. Докладна записка относно: Отдаване под наем на помещение, находящо се на I-ви етаж – източно крило от четириетажна масивна сграда “Ученически пансион”, ул.”Славей” №1, гр. Златоград.
16. Докладна записка относно: Кандидатстване на Община Мадан с проектнo предложениe по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС 2014-2020 г.), процедура № BG16M1 OP 002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“
17. Докладна записка относно: Средства за организиране и провеждане на мероприятията от Спортния календар на Община Златоград за 2017 година, участието на ученическите отбори в ученически игри и субсидии за спортните клубове.
18. Докладна записка относно: Открита процедура по учредяване и членство в Организация за управление на Туристически район „Родопи”
19. Докладна записка относно: Издаване на Запис на заповед, във връзка с осигуряването на обезпечение, гарантиращо авансовото плащане по договор № BG16RFOP001-8.003-0014-C01 от 20.09.2016 г., сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Златоград, за изпълнение на финансов план за бюджетна линия BG16RFOP001-8.003-0014 „Подобряване на административния капацитет на Община Златоград при реализиране на проекти за енергийна ефективност”.
20. Докладна записка относно: Проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения”, с акроним Flood Protection по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България” 2014 – 2020, Приоритетна ос 2: „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион”, Инвестиционен проект 5b: „Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за управление на бедствия”.
21. Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на Програма на дейностите за развитието на туризма в Община Златоград през 2016 г. и Програма на дейностите за развитието на туризма в Община Златоград през 2017 г.

 

« Назад