GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. март 2017 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Продажба на дълготрайни материални активи – собственост на СУ „Антим І” гр. Златоград.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Указание за участие в процедурата
2. Докладна записка относно: Отстъпване право на строеж за изграждане на сгради в УПИ VІІ-36.308-производство и услуги и УПИ VІІІ-36.308-производство и услуги, кв. 149 по ПУП на гр. Златоград.
3. Докладна записка относно: Стопанисване и управление на двуетажна сграда „Спортна зала”, разположена в УПИ V-413 „Училище”, кв. 35 по ПУП на с. Старцево.
4. Докладна записка относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост
5. Докладна записка относно: Продажба на ПИ с идентификатор 31111.19.114 по КК на гр. Златоград, находящ се в местността “Хасидере”, землище гр. Златоград.
6. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за ПИ 31111.33.492 по Кадастрална карта на гр.Златоград, кв.34 по ПУП на гр.Златоград по молба от Румяна Маринова Найденова и Калинка Наскова Манева.
7. Докладна записка относно: Продажба на недвижим имот– частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 31111.31.631 по КК на гр. Златоград
8. Докладна записка относно: Заявление с вх.№ 53-00-174/16.02.2017 г. от “ЗЛАТНА ФЕРМА” ЕООД.
9. Докладна записка относно: Предварително съгласие за промяна на предназначението на земеделска земя за включването и в строителни граници в кв.18 по ПУП на с.Старцево и разпореждане с общинска собственост.
10. Докладна записка относно: Издаване на запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), обезпечаваща авансово плащане по договор №BG16RFOP001-2.001-0150-С01 за реализиране на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради, блокове №193, №199 и "Златолист” в град Златоград”, сключен между Община Златоград и МРРБ.
11. Докладна записка относно: Издаване на запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), обезпечаваща авансово плащане по договор №BG16RFOP001-2.001-0119-С01 за реализиране на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради, блокове №7, №8, №175, №181, №182 и №195, в град Златоград”, сключен между Община Златоград и МРРБ.
12. Докладна записка относно: Издаване на запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), обезпечаваща авансово плащане по договор №BG16RFOP001-2.001-0102-С01 за реализиране на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Гранично полицейско управление град Златоград”, сключен между Община Златоград и МРРБ.
13. Докладна записка относно: Издаване на запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), обезпечаваща авансово плащане по договор №BG16RFOP001-2.001-0120–С01 за реализиране на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районен съд Златоград и Районна прокуратура Златоград”, сключен между Община Златоград и МРРБ.
14. Докладна записка относно: Издаване на запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), обезпечаваща авансово плащане по договор № BG16RFOP001-2.001-0065-C01 за реализиране на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районно управление град Златоград”, сключен между Община Златоград и МРРБ.
15. Докладна записка относно: Издаване на запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), обезпечаваща авансово плащане по договор №BG16RFOP001-2.001-0064-С01 за реализиране на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” град Златоград”, сключен между Община Златоград и МРРБ.
16. Финансови справки

 

« Назад

 

ДГ Детелина - Детска градина в гр. Кърджали ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти