GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. април 2017 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Проект на Програма за закрила на детето за 2017 година.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Проект на програма
2. Финансови справки
3. Докладна записка относно: Промяна на инвестиционна програма и бюджета на Община Златоград за 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Приложение №1
2. Приложение №2
4. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за ПИ 31111.33.311 по Кадастрална карта на гр.Златоград, кв.41а по ПУП на гр.Златоград, по молба на Румен Цонев.
5. Докладна записка относно: Проект на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Златоград за 2018 година.
6. Докладна записка относно: Основни месечни работни заплати на кметове на кметства при община Златоград
7. Докладна записка относно: Отдаване под наем на помещение, находящо се на партерен етаж от осеметажна сграда на Общинска администрация, гр. Златоград на Сдружение с нестопанска цел „Център за развитие на Община Златоград”
8. Докладна записка относно: Процедура по замяна на недвижими имоти между Община Златоград и Неделка Сава Хаджиставрева-Стойкова, собственик на поземлен имот с идентификатор 31111.31.628 по Кадастрална карта на гр. Златоград
9. Докладна записка относно: Предложение за награждаване по повод 165 години училище „Антим І” гр. Златоград и светско образование в Златоград

 

« Назад