GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. май 2017 г.

Относно Изтегли
1. Информация относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Златоград към 31.03.2017г.
2. Докладна записка относно: Съгласуване на предложение за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) за Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ-1802, кв.75 по ПУП на гр.Златоград (Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 31111.35.90 по Кадастрална карта).
3. Докладна записка относно: Определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на общината и условията и реда за разпределянето им между превозвачите, съгласно чл. 24а, ал. 10 от Закона за автомобилните превози
4. Финансови справки
5. Докладна записка относно: Определяне на минимални и максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за съответната тарифа, съгласно разпоредбата на чл. 24а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози
6. Докладна записка относно: Приемане на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Златоград
ПРИЛОЖЕНИЕ: Наредба №8
7. Докладна записка относно: Поземлен имот № 000382, съгласно скица № К00293/05.01.2017 г., находящ се в землище с. Аламовци, ЕКАТТЕ 00196, община Златоград, с площ на имота 5 131 кв.м., ведно със застроени в имота сгради: полумасивна едноетажна сграда № 1 със застроена площ 131 кв.м. и полумасивна едноетажна сграда № 2 със застроена площ 61 кв.м.
8. Докладна записка относно: Поземлен имот № 000383, съгласно скица № К00294/05.01.2017 г., находящ се в землище с. Аламовци, ЕКАТТЕ 00196, община Златоград, с площ на имота 3 401 кв.м. (три хиляди четиристотин и един квадратни метра), ведно със построена в имота двуетажна масивна административна сграда със застроена площ 271 кв. м. (двеста седемдесет и един квадратни метра).
9. Докладна записка относно: Поземлен имот № 000384, съгласно скица № Ф00292/01.12.2014г., находящ се в землище с. Аламовци, ЕКАТТЕ 00196, община Златоград, с площ на имота 2 531 кв.м. (две хиляди петстотин тридесет и един квадратни метра).
10. Докладна записка относно: Предоставяне на недвижим имот – частна общинска собственост за безвъзмездно управление на Регионална дирекция по горите гр. Смолян.

 

« Назад