GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. юни 2017 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Заявление с вх.№ 52-00-380/21.06.2017 г. от “ЗЛАТНА ФЕРМА” ЕООД.
2. Докладна записка относно: Предварително съгласие за изготвяне на Подробен устройствен план-План за регулация (ПУП-ПР), частично за имоти с идентификатори 31111.33.286, 31111.33.287; 31111.33.288; 31111.33.289 и 31111.33.420 по Кадастрална карта на гр.Златоград (УПИ XII-398,399; УПИ VIII-399 УПИ IX-398, кв.34 и улична регулация по ПУП на гр.Златоград) и разпореждане с общинска собственост, по молба на Веско Вълчев
3. Докладна записка относно: Предварително съгласие за изготвяне на Подробен устройствен план-План за регулация (ПУП-ПР), за УПИ Х и УПИ ХI в кв.50 по ПУП на с.Старцево и разпореждане с общинска собственост, по молба на Васко Кюлевчиев и Бисер Дамянов.
4. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията и прекратяване на съсобственост в УПИ XVIII-34.101, кв.101 по ПУП на гр.Златоград, по молба на Борис Гюнелиев.
5. Докладна записка относно: Предварително съгласие за изготвяне на Подробен устройствен план-План за регулация (ПУП-ПР), за УПИ VII, УПИ XVII и УПИ XVIII-резервен терен, кв.50 по ПУП на с.Старцево и разпореждане с общинска собственост, по молба на Недко Башев и Илия Башев.
6. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §13 и §14, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ (ДВ, бр. 100 от 2015 г.) и чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
7. Докладна записка относно: Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусна линия Златоград-Устово, част от областна транспортна схема, от квотата но Община Златоград
8. Докладна записка относно: Промяна в Инвестиционната програма за капиталови разходи на Община Златоград за 2017 г.
9. Финансови справки
10. Информация относно: Отчет за изпълнeние на капиталови разходи за I-во тримесечие на 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Приложение №1
11. Докладна записка относно: Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от геотермален сондажен водоизточник към находище на минерална вода „Ерма река”
12. Докладна записка относно: Продажба на ПИ с идентификатор 31111.28.55 по КК на гр. Златоград, ведно с построена в имота четириетажна масивна стоманобетонна сграда с идентификатор 31111.28.55.1, находящи се в землище Златоград, местността “ЛИПОВО” („Пирийца”)
13. Докладна записка относно: Продажба на поземлен имот № 002057, находящ се в землище с. Ерма река, Общ. Златоград.
14. Докладна записка относно: Продажба на поземлен имот № 003007, находящ се в землище с. Кушла, общ. Златоград.
15. Докладна записка относно: Продажба на недвижим имот– частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 31111.34.932 по КК на гр. Златоград

 

« Назад

 

ДГ Детелина - Детска градина в гр. Кърджали ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти