GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. юли 2017 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Кирково-Златоград“ по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020.
2. Докладна записка относно: Предварително съгласие за изготвяне на Подробен устройствен план-План за регулация (ПУП-ПР), частично за имоти с идентификатори 31111.33.450 и 31111.33.404 по Кадастрална карта на гр.Златоград (УПИ XVI комплексно застрояване и УПИ Х-787, кв.76 по ПУП на гр.Златоград) и разпореждане с общинска собственост, по молба на Владимир, Марийка и Димитър Шопови.
3. Докладна записка относно: Кандидатстване на Община Златоград по проект „Изграждане на многофункционална спортна площадка за: баскетбол, волейбол, футбол на малки вратички, хокей на трева, хандбал и тенис на корт в с. Старцево, община Златоград” по реда на Наредба № 2 от 08.05.2014г. за финансово подпомагане на строителство и ремонта на спортни обекти и съоръжения към Министерството на младежта и спорта.
4. Докладна записка относно: Кандидатстване на Община Златоград по проект „Ремонт на многофункционална спортна площадка за: баскетбол, волейбол, футбол на малки вратички и тенис на корт „Червено игрище” град Златоград, по реда на Наредба № 2 от 08.05.2014г. за финансово подпомагане на строителство и ремонта на спортни обекти и съоръжения към Министерството на младежта и спорта.
5. Докладна записка относно: Писмо с Вх. №ОС-1316/20.04.2017 г. на Районна Прокуратура, гр. Златоград и Писмо с Вх. №ОС-1484/30.06.2017 г. на Областен управител на Област Смолян.
6. Докладна записка относно: Провеждане на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян
7. Докладна записка относно: Отдаване под наем на помещение от 8 кв.м. (офис № 4), находящо се в самостоятелен обект с идентификатор 31111.35.744.1.1 по КККР, разположен в източната част от І етаж на четириетажна сграда с идентификатор 31111.35.744.1 - общежитие, гр. Златоград, ул. „Славей” № 1.
8. Докладна записка относно: Определяне на имоти – частна общинска собственост, за застраховане през 2017 г.
9. Докладна записка относно: Информация по регистъра на анкетни карти за изпълнение на поставени, по време на приемните дни на Кмета на Община Златоград, проблеми на жителите на общината
10. Докладна записка относно: Одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Златоград за периода от 03.01.2017г. до 30.06.2017г.
11. Докладна записка относно: Информация за изпълнението на приетите решение на Общински съвет за първо полугодие на 2017г., от № Ж 410 до № Ж 529.
12. Докладна записка относно: Съгласуване на системата от образователни институции на територията на Община Златоград за учебната 2017 / 2018 година
13. Докладна записка относно: Предложение за определяне на защитени детски градини и училища в Община Златоград за учебната 2017/ 2018 година.
14. Докладна записка относно: Годишен отчет и уточнен план на Инвестиционната програма на Община Златоград за 2016г.
15. Информация относно: Планирани обществени поръчки за III-то тримесечие на 2017г.
16. Финансови справки
17. Докладна записка относно: Участие на Община Златоград като партньор в изпълнението на проект „Обществено здравеопазване” (SOCIAL HEALTH CARE), по Оперативна програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2014 -2020 г., приоритетна ос 4 „Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване”
18. Докладна записка относно: Участие на Община Златоград като партньор в изпълнението на проект „Защита на биоразнообразието в НАТУРА 2000 и други защитени територии от природни бедствия чрез сертифицирана мрежа за трансгранично образование, обучение и подкрепа на доброволци за гражданска защита въз основа на иновативни и нови технологии”, с акроним eOUTLAND („Protecting biodiversity at NATURA 2000 sites and other protected areas from natural hazards through a certified framework for cross-border education, training and support of civil protection volunteers based on innovation and new technologies eOUTLAND”) по Оперативна програма „Европейко териториално сътрудничество Гърция – България 2014 -2020 г.
19. Докладна записка относно: Определяне представител на Община Златоград за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД гр. Смолян

 

« Назад