GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. септември 2017 г.

Относно Изтегли
1. Доклад относно: Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Златоград за 2016 г. и отчет на сметките за средства от Европейския съюз на Община Златоград за 2016 г.
2. Информация относно: Изпълнението на бюджета на Община Златоград и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2017 г.
3. Доклад относно: Актуализирана бюджетна прогноза на Община Златоград за периода 2018-2020г., на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности
4. Финансови справки
5. Докладна записка относно: Предложение за присъждане на национална литературна награда „Станислав Сивриев”
6. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп., ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г.), във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §13 и §14, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ (ДВ, бр. 100 от 2015 г.) и чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ (изм.и доп.бр.39 от 20.05.2011г).
7. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §13 и §14, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ и чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ.
8. Докладна записка относно: Поемане на краткосрочен дълг по реда на Закона за общинския дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – „ФЛАГ” ЕАД за плащания по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради, блокове № 193, №199 и „Златолист”, в град Златоград”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOPO001-2.001-0150-C01 от 16.09.2016 г. по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”
9. Докладна записка относно: Поемане на краткосрочен дълг по реда на Закона за общинския дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – „ФЛАГ” ЕАД за плащания по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради, блокове №7, №8, №175, №181, №182 и №195, в град Златоград”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOPO001-2.001-0119-C01 от 01.09.2016 г. по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”
10. Докладна записка относно: Поемане на краткосрочен дълг по реда на Закона за общинския дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – „ФЛАГ” ЕАД за плащания по проект „Център за услуги в домашна среда – интегрирани услуги за качествен живот”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0092-C001 от 16.12.2015 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
11. Докладна записка относно: Поемане на краткосрочен дълг по реда на Закона за общинския дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – „ФЛАГ” ЕАД за плащания по проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Гранично полицейско управление град Златоград”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOPO001-2.001-0102-C01 от 16.09.2016 г. по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”
12. Докладна записка относно: Поемане на краткосрочен дълг по реда на Закона за общинския дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – „ФЛАГ” ЕАД за плащания по проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” град Златоград”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOPO001-2.001-0064-C01 от 01.09.2016 г. по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”
13. Докладна записка относно: Поемане на краткосрочен дълг по реда на Закона за общинския дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – „ФЛАГ” ЕАД за плащания по проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районно управление град Златоград”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOPO001-2.001-0065-C01 от 16.09.2016 г. по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”
14. Докладна записка относно: Поемане на краткосрочен дълг по реда на Закона за общинския дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – „ФЛАГ” ЕАД за плащания по проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районен съд Златоград и Районна прокуратура Златоград”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOPO001-2.001-0120-C01 от 01.09.2016 г. по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”
15. Докладна записка относно: Отдаване под наем на помещение от 32 кв.м., находящо се в източната част на метален павилион, разположен в кв. 32 между улична регулация и друг терен по ПУП на с. Старцево
16. Докладна записка относно: Даване на съгласие за участие на Община Златоград като партньор в проектно предложение на Сдружение „Център за развитие и подкрепа на бизнеса“ във връзка с процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на ОПРЧР 2014-2020.

 

« Назад