GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. ноември 2017 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията и замяна на недвижими имоти в кв.117 по ПУП на гр.Златоград по молба на Севдалин Еленов Камберов
2. Финансови справки за м.октомври 2017 г.
3. Информация относно изпълнението на основните бюджетни показатели по чл.14, ал. 1 от ЗПФ на Община Златоград към 30.09.2017г.
4. Докладна записка относно: Изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Златоград
5. Докладна записка относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Златоград
6. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §13 и §14, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ и чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ.
7. Докладна записка относно: Придобиване на собственост – лек автомобил, марка “VW”, модел “Passat” от Община Златоград
8. Докладна записка относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на „Външно водоснабдяване” и „Външно ел. захранване” за обект „Млечна екоферма за овце” в ПИ с идентификатор 31111.27.118 по КК на гр. Златоград
9. Докладна записка относно: Учредяване възмездно право на строеж на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, КЕЦ Златоград, за изграждане на Трафопост с обслужваща площадка, в имот-частна общинска собственост.
10. Докладна записка относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел „СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ”, ТО на глухите-Златоград.
11. Докладна записка относно: Запазване статута на Дневен център за деца и лица с увреждания „Зора“, гр. Златоград.

 

« Назад

 

ДГ Детелина - Детска градина в гр. Кърджали ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти