GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. декември 2017 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Определяне на представител на Община Златоград за изработване на Областна здравна карта
2. Финансови справки за м.ноември 2017 г.
3. Докладна записка относно: Кандидатстване по Проект „Красива България” за 2018 г. с обект „Ремонтни работи в сграда на Общинска администрация Златоград”
4. Докладна записка относно: Писмо с наш вх. № 26-00-97/14.12.2017 г. от Председателя на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел с обществено полезна дейност „Местна Инициативна Група Кирково-Златоград” за анексиране на договор за наем № 123/28.08.2017г.
5. Докладна записка относно: Молба с наш вх. № 53-00-642/20.10.2017 г. от Георги Димитров Дечев – управител на „Съни Маркет” ЕООД
6. Докладна записка относно: Предоставяне на трансфер на Община Мадан, за ДДС - недопустим разход по проект № BG 16М10Р002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино " по приоритетна ос 2 „Отпадъци" на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г."
7. Докладна записка относно: Одобряване на План – сметка за разходите по събирането, включително разделно, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване за 2018 г. и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на територията на Община Златоград за 2018 г.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Приложение №1
2. Приложение №2
3. Приложение №3
8. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 на Общински съвет Златоград за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Златоград
9. Докладна записка относно: Процедура прекратяване на съсобственост в УПИ ХII-427, кв.60 по ПУП на гр.Златоград между Община Златоград и ЕТ „Кристал-Лютви Хаджиюсеин”
10. Докладна записка относно: Промяна на инвестиционната програма за капиталовите разходи и бюджета на Община Златоград за 2017 г.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Приложение №1
2. Приложение №2
11. Докладна записка относно: Определяне на дължината и местоположението на ул. „Плиска” в гр. Златоград

 

« Назад

 

ДГ Детелина - Детска градина в гр. Кърджали ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти