GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. януари 2018 г.

Относно Изтегли
1. Доклад относно: Проект на бюджет на Община Златоград и индикативния годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2018 година

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Приложение № 1, 2 и 3
Приложение № 4
Приложение № 5
Приложение № 6
Приложение № 7
Приложение № 8
Приложение № 9
Приложение № 10
Приложение № 11
Приложение № 12
Приложение № 13
Приложение № 14
2. Финансови справки
3. Докладна записка относно: Заповед № АП-03-14-10/12.01.2018 г. на Областния управител на област Смолян
4. Докладна записка относно: Предложение за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Златоград през 2018 година.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Приложение № 1
5. Докладна записка относно: Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2018/2019 година.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
6. Докладна записка относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.
7. Докладна записка относно: Отдаване под наем на лекарски кабинет № 8, находящ се на втори етаж в двуетажна масивна сграда „Бивша поликлиника” в гр. Златоград.
8. Докладна записка относно: Отстъпване право на строеж за изграждане на авторемонтна работилница в УПИ VІ-Стоп. дейн., кв. 9 по ПУП на с. Старцево, общ. Златоград.
9. Докладна записка относно: Отстъпване право на строеж за изграждане на търговски обект - бистро в УПИ ХІ-Търг. обект, кв.37 по ПУП на с. Старцево, общ. Златоград.
10. Докладна записка относно: Предложение на проект за програмата на Спортния календар за 2018 година и участие на ученически отбори и спортни клубове в първенства и турнири.
11. Докладна записка относно: Анкетни карти за изпълнение на поставени, по време на приемните дни на Кмета на Община Златоград, проблеми на жителите на общината.
12. Информация за дейността на МКБППМН – Златоград през 2017 година
13. Докладна записка относно: Одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Златоград за периода от 03.07.2017г. до 29.12.2017г.

 

« Назад