GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. февруари 2018 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Бюджетна прогноза на Община Златоград за периода 2019-2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Приложение №1
2. Финансови справки
3. Докладна записка относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Златоград през 2018 година

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Приложение №1
2. Приложение №2
3. Приложение №3
4. Приложение №4
4. Докладна записка относно: Отчет за дейностите осъществени по Културен календар на Община Златоград за 2017 г., проект на Културен календар на Община Златоград за 2018 г. и предложение за неговото финансиране
5. Докладна записка относно: Предварително съгласие за изготвяне на Подробен устройствен план-План за регулация (ПУП-ПР), за УПИ XIV, кв.4 по ПУП на с.Старцево и разпореждане с общинска собственост, по молба на Виктор Бисеров Травлев.
6. Докладна записка относно: Проект на Програма за закрила на детето за 2018 година.
7. Докладна записка относно: Партньорство на Община Златоград по проект „New Horizons for Twin Towns”, (Нови хоризонти за побратимяване на градове), Грантова схема за безвъзмездно финансиране "Побратимяване на градове между Турция и ЕС", съфинансирана от Европейския съюз и Република Турция.
8. Докладна записка относно: Продажба на площи, предвидени за обособяване на индивидуални мазета в бивше котелно помещение в общежитие „Минстрой”, гр. Златоград, ул. „Рожен” №3
9. Докладна записка относно: Средства за организиране и провеждане на мероприятията от Спортния календар на Община Златоград за 2018 година, участие на ученическите отбори в ученически игри и субсидии за спортните клубове.
10. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията и прекратяване на съсобственост за ПИ 31111.31.201 по Кадастрална карта на гр.Златоград, кв.151 по ПУП на гр.Златоград по молба от Антон Цанков Мушков.
11. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за ПИ 31111.32.317 по Кадастрална карта на гр.Златоград, кв.3 по ПУП на гр.Златоград, по молба на Мая Кьорова и Десислав Кьоров
12. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за поземлен имот с идентификатор 31111.34.292 по Кадастрална карта на гр.Златоград, кв.106 по ПУП на гр.Златоград по молба от Сенко Мостабашов и Ясен Мостабашов.
13. Докладна записка относно: Проект на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Златоград за 2019 година.
14. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията и замяна на недвижими имоти в кв.6 по ПУП на с.Старцево по молба на Методи Керменов, Недко Керменов, Сабри Веизов
15. Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на Програма на дейностите за развитието на туризма в Община Златоград през 2017 г. и Програма на дейностите за развитието на туризма в Община Златоград през 2018 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Приложение №1
16. Докладна записка относно: Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД гр. Смолян
17. Докладна записка относно: Информация за изпълнението на приетите решение на Общински съвет за второ полугодие на 2017г., от № Ж 530 до № Ж 674.
18. Докладна записка относно: Издаване на запис на заповед от Община Златоград в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ №21/07/2/0/00465 от 09.01.2018 по подмярка 7.2. на мярка 7 на ПРСР 2014-2020 за проект „Рехабилитация и реконструкция на общински път SМL 2109 /III 867/Златоград – Аламовци и общински път SМL 2100 /III 867, Мадан – Цацаровци/ - Страшимир – махала Боево и на съоръженията и принадлежностите към тях”, сключен между Община Златоград и ДФ „Земеделие”.
19. Информация за извършени разходи за спортни бази и спортни дейности през 2017 година.
20. Отчет към 31.01.2018 г. на Програмата за управление на Община Златоград на Кмета Мирослав Янчев (за 2017 година)
21. Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане със собствеността през 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Приложение №1
2. Приложения №2,3 и 5
3. Приложение №4
4. Приложение №6
5. Приложение №7
22. Предложение относно: Прекратяване на членство на Община Златоград в Асоциацията на Родопските общини(АРО)
23. Проект на програма за закрила на детето за 2018 година

 

« Назад