GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. април 2018 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Промяна в Инвестиционната програма за капиталови разходи на Община Златоград за 2018 г.
2. Информация относно: Възложени обществени поръчки през І-во тримесечие и планирани за ІІ-ро тримесечие на 2018 година
3. Докладна записка относно: Промяна на наименованието на Дневен център за деца и лица с увреждания „Зора“ – държавно делегирана дейност в Дневен център за деца и младежи с увреждания „Зора“ и разкриване на нова социална услуга - Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – държавно делегирана дейност.
4. Финансови справки
5. Отчет на годишната програма за развитие на социалните услуги в Община Златоград за 2017 година
6. Докладна записка относно: Приемане на Общински план за младежта за 2018 година

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Приложение № 1
7. Докладна записка относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Златоград (2018 – 2020)

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Приложение № 1
8. Докладна записка относно: Отчет на средствата за 2017 г. и предложение за разходване на средствата през 2018 г. за клубове на пенсионера и неправителствени организации на хората с увреждания на територията на Община Златоград.
9. Докладна записка относно: Подписване на окончателен договор за продажба на общински имот с Румен Цонев и приключване на процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за ПИ 31111.33.311 по Кадастрална карта на гр.Златоград, кв.41а по ПУП на гр.Златоград.
10. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията и замяна на недвижими имоти в кв.156 и кв.157 по ПУП на гр.Златоград по молба на Соня Асенова Челова
11. Докладна записка относно: Предоставяне на помещение, представляващо консултативен кабинет за преданестезиологична консултация, находящ се на първи етаж – блок Б в двуетажна сграда „Бивша поликлиника” гр. Златоград за безвъзмездно управление на Център за спешна медицинска помощ – Смолян.
12. Докладна записка относно: Учредяване на безвъзмездно право на надстрояване на съществуващи подпорни стени по проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения” (Flood Protection) по 3-та целенасочена покана на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014-2020 г.

 

« Назад

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил