GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. май 2018 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.
2. Информация относно: Изпълнението на основните бюджетни показатели по чл. 14, ал. 1 от ЗПФ на Община Златоград към 31.03.2018г.
3. Финансови справки
4. Докладна записка относно: Заявление с вх.№ 53-00-106/21.02.20018 г. от БТК АД (допълнение – вх.№ 53-00-106-1/23.04.2018 г. и вх.№ 53-00-106-2/23.04.2018 г.) за учредяване право на прокарване и отстъпено право на строеж, във връзка със строеж: “Монтаж на нови шкафове към съществуващата канална мрежа на БТК за VDSL технология”.
5. Докладна записка относно: Състояние и перспективи пред училищата от Община Златоград през 2018г.

 

« Назад