GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. юни 2018 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Подаване на проектно предложение от Община Златоград по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и в съответствие с приоритетите на Общинския план за развитие на община Златоград за периода 2014-2020 година.
2. Докладна записка относно: Подаване на проектно предложение от Община Златоград по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
3. Докладна записка относно: Промяна в Инвестиционната програма за капиталови разходи на Община Златоград за 2018 г.
4. Докладна записка относно: Предложение за промяна на маршрутно разписание по автобусна линия Златоград- Аламовци, част от общинска транспортна схема
5. Докладна записка относно: Допусната очевидна фактическа грешка в Проект на споразумение със Сдружение „МИГ Кирково-Златоград“ към Решение № Ж 764 от 30.05.2018 г. на Общински съвет Златоград
6. Докладна записка относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост
7. Докладна записка относно: Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред в Община Златоград, приета с Решение № Ж 147/23.03.2016 г. ( в сила от 01.04.2016г.) на Общински съвет Златоград, изменена и допълнена с Решение № Ж 379/22.12.2016 г. ( в сила от 01.01.2017 г.) на Общински съвет Златоград
8. Докладна записка относно: Промяна в структурата на Общинска администрация Златоград
9. Докладна записка относно: Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинска, областна и републиканска транспортна схема
10. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от ЗУТ и замяна в кв.81 по ПУП на гр.Златоград по молба на Йордан Христов Петков
11. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от ЗУТ и замяна в кв.43 по ПУП на гр.Златоград по молба на Минка Кирева и Иван Йорданов
12. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията и замяна на недвижими имоти в кв.43 по ПУП на гр.Златоград по молба на Иво Николаев Сидеров
13. Разшифровка на разходи

 

« Назад

 

ДГ Детелина - Детска градина в гр. Кърджали ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти