GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. юли 2018 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Заявление с вх.№ 94-00-1971/28.05.2018 г. от Альоша Цанков Меричев, с искане за издаване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ и одобряване на Задание за допускане за изготвяне на ПУП–ПЗ.
2. Докладна записка относно: Заповед № АП-03-14-179/09.07.2018 г. на Областния управител на област Смолян
3. Докладна записка относно: Отдаване под наем на помещение с обща площ 13,33 кв.м., находящо се на втори етаж в сграда “Здравна служба” – с. Старцево, общ. Златоград
4. Докладна записка относно: Актуализация на проект „Интегрирано използване на термо-минералните води, натрупани в геотермалната система Ерма река – Елидже”.
5. Докладна записка относно: Одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Златоград за периода от 10.01.2018г. до 29.06.2018г.
6. Докладна записка относно: Продажба на ПИ с идентификатор 31111.28.55 по КК на гр. Златоград, ведно с построената в имота четириетажна масивна стоманобетонна сграда с идентификатор 31111.28.55.1, находящи се в землище Златоград, местността “ЛИПОВО” („Пирийца”)
7. Докладна записка относно: Промяна на решения № Ж 627, Ж 628, Ж 629 и Ж 630 от 05.10.2017 г. на Общински съвет Златоград, за кандидатстване за кредит пред фонд ФЛАГ, в частта вид на дълга и срок на погасяване, във връзка с искане за удължаване на срока на погасяване на главницата по договор за кредит № 926 от 01.11.2017 г., отпуснат за финансиране на проекти за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на четири обществени сгради (пожарна, полиция, прокуратура/съд и гранично полицейско управление).
8. Докладна записка относно: Промяна на решения № Ж 626 и Ж 631 от 05.10.2017г. на Общински съвет Златоград, за кандидатстване за кредит пред фонд ФЛАГ, в частта вид на дълга и срок на погасяване, във връзка с искане за удължаване на срока на погасяване на главницата по договор за кредит № 927 от 01.11.2017 г., отпуснат за финансиране на проекти за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на девет многофамилни жилищни сгради.
9. Информация относно: Анкетни карти за изпълнение на поставени, по време на приемните дни на Кмета на Община Златоград, проблеми на жителите на общината.
10. Докладна записка относно: Промяна в инвестиционна програма за 2018 г. и промяна по бюджета на Община Златоград за 2018 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Приложение № 1
2. Приложение № 2
11. Финансови справки

 

« Назад