GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. август 2018 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Определяне на минимални и максималните цени за таксиметров превоз на пътници.
2. Финансови справки
3. Информация относно: Изпълнението на основните бюджетни показатели по чл.14, ал.1 от ЗПФ на Община Златоград към 30.06.2018 г.
4. Докладна записка относно: Определяне представител на Община Златоград за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД гр. Смолян
5. Докладна записка относно: Придобиване на собственост – моторно превозно средство: автобус, марка „Isuzu”, модел „Turquoise”, 32 +1 места.
6. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за ПИ 31111.32.265 и 31111.32.227 по Кадастрална карта на гр.Златоград, кв.23 по ПУП на гр.Златоград, по молба на Магдалена Арабова-Смайладска и Евгения Вунцова.
7. Докладна записка относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за поземлен имот с идентификатор 31111.35.481 по Кадастрална карта на гр.Златоград, кв.144 по ПУП на гр.Златоград по молба от „Топалови-2008” ООД.
8. Докладна записка относно: Определяне на имоти – частна общинска собственост, за застраховане през 2018 г.
9. Информация относно: Изпълнението на приетите решение на Общински съвет за първо полугодие на 2018г., от № Ж 675 до № Ж 790.
10. Справка за имотите - публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на Община Златоград и подлежащи на задължително застраховане през 2018 г.
11. Докладна записка относно: Съгласуване на системата от образователни институции на територията на Община Златоград и утвърждаване на маломерните паралелки в общинските училища за учебната 2018 / 2019 година

 

« Назад