GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. октомври 2018 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §14, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ и чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ.
2. Финансови справки
3. Докладна записка: Учредяване право на пристрояване за изграждане на дървен навес със застроена площ 20 кв.м. към жилищна сграда, построена в УПИ X-530, кв.45 по ПУП на с. Старцево
4. Докладна записка: Учредяване на Зарко Христов Стоянов право на допълващо застрояване за изграждане на навес с ивични основи, бетонова настилка и носеща дървена /метална/ конструкция със застроена площ 35 кв.м. в ПИ 31111.31.69 по КККР на гр. Златоград
5. Докладна записка: Отдаване под наем на терен, представляващ част от недвижим имот - частна общинска собственост

 

« Назад