GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. ноември 2018 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Кандидатстване за финансиране от ПУДООС за обект: „Канализация по ул. „Виктор Юго”, част от подобект 1: „Вътрешна канализационна мрежа” към обект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа (битова и дъждовна) на гр. Златоград” и становище за приоритетност
2. Докладна записка относно: Организация и ред за извършване на проверки на декларации по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество на служители в Кметства с. Старцево, с. Ерма река и с. Долен
3. Докладна записка относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост в с. Старцево, общ. Златоград
4. Информация относно: Изпълнението на бюджета на Община Златоград към 30.09.2018г.
5. Финансови справки
6. Информация относно: Изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз на Община Златоград към 30.09.2018г.
7. Докладна записка относно: Промяна в инвестиционна програма за капиталови разходи за 2018г. и промяна по бюджета на Община Златоград за 2018г.

 

« Назад