GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. декември 2018 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Златоград
2. Финансови справки
3. Докладна записка относно: Одобряване на План – сметка за разходите по събирането, включително разделно, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване за 2019 г. и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на територията на Община Златоград за 2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Приложение № 1
2. Приложение № 2
4. Докладна записка относно: Кандидатстване по Проект „Красива България” за 2019 г. с обект „Подмяна дограма и ремонтни работи на сграда МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” в гр.Златоград”
5. Докладна записка относно: Определяне на начални, междинни и крайни автоспирки по маршрутни разписания на автобусни линии от общинска, областна и републиканска транспортна схема
6. Докладна записка относно: Промяна числеността на персонала и структурата на дейност „Чистота”
7. Докладна записка относно: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §13 и §14, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ и чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ
8. Докладна записка относно: Одобряване на Общ устройствен план на Община Златоград
9. Докладна записка относно: Промяна на Инвестиционната програма за капиталовите разходи на Община Златоград за 2018 г.
10. Докладна записка относно: Наредба за иаменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Златоград
11. Докладна записка относно: Придобиване собствеността върху част от поземлен имот с идентификатор 31111.31.205 и поземлен имот с идентификатор 31111.31.206 по Кадастрална карта на гр. Златоград
12. Докладна записка относно: Вземане на решение за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № Ж 801 от 24.07.2018 г. за трансформиране на поет краткосрочен общински дълг в дългосрочен, взето с Протокол № 52/24.07.2018 г.

 

« Назад

 

ДГ Детелина - Детска градина в гр. Кърджали ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти