GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. януари 2019 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Проект на бюджет на Община Златоград и индикативния годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2019 година
2. Докладна записка относно: Заявление с вх.№ 52-00-745/05.12.2018 г. и заявление с вх.№ 52-00-7/08.01.2019г. от „АВВА” ЕООД гр.Златоград, с искане за издаване на разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ и одобряване на Задание за допускане за изготвяне на ПУП–ПРЗ
3. Докладна записка относно: Предложение на проект за програмата на Спортния календар за 2019 година и участие на ученически отбори и спортни клубове в първенства и турнири.
4. Финансови справки
5. Докладна записка относно: Подаване на проектно предложение от Община Златоград чрез подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.148 МИГ – Кирково - Златоград, Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура. Процедурата е в съответствие със Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-Кирково-Златоград. и с приоритетите на Общинския план за развитие на община Златоград за периода 2014-2020 година.
6. Докладна записка относно: Процедура по замяна на недвижими имоти между Община Златоград и Юри Стоянов Алендаров, собственик на поземлен имот с идентификатор 31111.34.754 по Кадастрална карта на гр. Златоград
7. Докладна записка относно: Предложение за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Златоград през 2019 година.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Приложение № 1
8. Докладна записка относно: Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2019/2020 година.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
9. Информация за дейността на МКБППМН – Златоград през 2018 година
10. Информация относно: Анкетни карти за изпълнение на поставени, по време на приемните дни на Кмета на Община Златоград, проблеми на жителите на общината.
11. Докладна записка относно: Одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Златоград за периода от 02.07.2018г. до 14.12.2018г.
12. Докладна записка относно: Подаване на проектно предложение „Обучение за разпознаване на злоупотребата с възрастни (сексуална, физическа) и оказване на подкрепа”, мярка „Стратегически партньорства за иновации в професионалното образование и обучение” по Програма „Еразъм +”.
13. Докладна записка относно: Подаване на проектно предложение „Еко-отговорен гражданин чрез обучение, основано на сериозна обучителна игра”, мярка „Стратегически партньорства за иновации в обучението на възрастни хора над 18 години” по Програма „Еразъм +”.

 

« Назад

 

ДГ Детелина - Детска градина в гр. Кърджали ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти