GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет

 

Предложения на кмета за сесията през м. юни 2019 г.

Относно Изтегли
1. Докладна записка относно: Заявление с вx. № 29-00-8/13.05.2019г. от д-р Людмил Личев - управител на МБАЛ "Проф. д-р Асен Шопов" ЕООД, гр. Златоград
2. Докладна записка относно: Финансови справки
3. Докладна записка относно: Изпълнение на основните бюджетни показатели по чл.14, ал.1 от ЗПФ на Община Залатоград към 31.03.2019г.
4. Докладна записка относно: Поемане на краткосрочен дълг от фонд ФЛАГ за финансиране на допустими разходи по проект „Топъл обяд за нуждаещите се жители на Община Златоград"
5. Докладна записка относно: Подаване на проектно предложение от Община Златоград по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M9GP001-2.041 МИГ - Киркова - Златоград "По добър достъп до устойчиви услуги, вкл, здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Киркова - Златоград"
6. Докладна записка относно: Предварително съгласие за изготвяне на Подробен устройствен план-План за регулация (ПУП-ПР), за УПИ ІІ-111, УПИ ІІІ-123, УПИ ІV-123, УПИ V-123 и УПИ V-123 кв.26 по ПУП на с.Аламовци и разпореждане с общинска собственост, по Заявление вх.№ 94-00-4467от 18.12.2018 г. от Теменужка Кьорова, Иван Джамбазов, Марияна Канурова, Минка Канурова, Милена Фердинандова, Румяна Джамбазова и Камен Джамбазов
7. Докладна записка относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.
8. Докладна записка относно: Определяне размера на основните месечни заплати на кметове на кметства в Община Златоград
9. Докладна записка относно: Подаване на проектно предложение от Община Златоград чрез подбор на проектни предложения по процедура BG05M9OP001-1.049 „МИГ Кирково -Златоград - Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица, в т.ч. насърчаване и подпомагане на младежката заетост и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица на територията на МИГ Кирково – Златоград”. Процедурата се реализира в рамките на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Кирково - Златоград“, във връзка с Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
10. Докладна записка относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост: офис № 7 с площ от 18,00 (осемнадесет) кв. м., находящ се на І-ви етаж – източното крило от четириетажна масивна сграда “Ученически пансион” на ул. “Славей”, гр. Златоград
11. Докладна записка относно: Определяне предназначението на общинските жилища на територията на Община Златоград, съобразно потребностите на общината.
12. Докладна записка относно: Продажба на обособен обект апартамент 1 със застроена площ 56,50 кв.м., съдържащ: самостоятелен вход, входно антре, кухня-всекидневна, спалня, баня с тоалетна и килер, находящ се на І-ви етаж от 2 МЖ – двуетажен жилищен блок, построен в УПИ ХІV-41, кв. 48 по ПУП на с. Ерма река.
13. Докладна записка относно: Продажба на обособен обект на две нива – апартамент 2 със застроена площ 53,50 кв.м. на ниво І-ви етаж и застроена площ 33,50 кв.м на ниво ІІ-ри етаж, с обща площ на апартамента 87,00 кв.м., находящ се в 2 МЖ – двуетажен жилищен блок, построен в УПИ ХІV-41, кв. 48 по ПУП на с. Ерма река.
14. Докладна записка относно: Продажба на обособен обект апартамент 3 със застроена площ 61,00 кв.м., съдържащ: самостоятелен вход, входно антре, кухна-всекидневна, две спални, баня с тоалетна и килер, находящ се на ІІ-ри етаж от 2 МЖ – двуетажен жилищен блок, построен в УПИ ХІV-41, кв. 48 по ПУП на с. Ерма река.
15. Докладна записка относно: Заявление с вх.№ 94-00-1454/07.05.2019 г. от Айля Наит Шаиб и “ЗлАрти-МиРокси 77” ЕООД
16. Докладна записка относно: Предоставяне на допълнителна информация към Докладна записка с наш Изх. №61-00-129/15.05.2019, Ваш Вх. №323/15.05.2019г.
17. Докладна записка относно: Промяна на маршрутни разписания по автобусна линия Старцево – Златоград, част от общинска транспортна схема
18. Докладна записка относно: Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинска транспортна схема и специализиран превоз на деца и ученици от местоживеенето им в с. Аламовци до учебното им заведение в гр. Златоград
19. Докладна записка относно: Промяна по бюджета на Община Златоград за 2019 г.
20. Докладна записка относно: Издаване на запис на заповеди от Община Златоград в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващи авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ №21/07/2/0/00465 от 09.01.2018г. по подмярка 7.2. на мярка 7 на ПРСР 2014-2020 за Проект „Рехабилитация и реконструкция на общински път SМL 2109 /III 867/Златоград – Аламовци и общински път SМL 2100 /III 867, Мадан – Цацаровци/ - Страшимир – махала Боево и на съоръженията и принадлежностите към тях”, сключен между Община Златоград и ДФ „Земеделие”
21. Докладна записка относно: Издаване на запис на заповед от Община Златоград в полза на Министерство на труда и социалната политика, главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020

 

« Назад

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил