GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  ЕТИЧЕН КОДЕКС

ЕТИЧЕН КОДЕКС 

НА СЛУЖИТЕЛИТЕ
В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗЛАТОГРАД


 
ГЛАВА  ПЪРВА
ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 (1) Настоящият кодекс определя етичните норми и правилата за поведение на служителите в общинска администрация Златоград.
(2) Кодексът има за цел да укрепи общественото доверие в морала и професионализма на служителите, както и да повиши престижа на общинското управление.
Чл.2  Дейността на служителите се осъществява при спазване на принципите на законност, лоялност, честност, компетентност, политическа неутралност, безпристрастност, отговорност, зачитане на личността и отчетност.

  1. Законност – служителят изпълнява служебните си задължения при строго спазване на Конституцията и законите на Република България и съобразно установените вътрешни правила в администрацията.
  2. Честност – служителят в зависимост от функциите, които изпълнява, осъществява действия, предлага и взема решения, водещи до елиминиране на произвола и укрепване на доверието в общинска администрация Златоград.
  3. Безпристрастност – служителят извършва дейността си обективно и добросъвестно, като се стреми вярно, точно и безпристрастно да събира, анализира и оценява всички факти и обстоятелства свързани с работата му, без да допуска влияние на собствени и чужди интереси.
  4. Компетентност – служителят извършва дейността си като използва и прилага знанията и опита, които притежава и непрекъснато повишава нивото на професионалната си квалификация и работа в интерес на гражданите.
  5. Политическа неутралност – служителят не допуска в своята работа да бъде повлияван от свои или чужди политически пристрастия.
  6. Отговорност – служителят следва поведение, което не накърнява престижа на държавната служба и общинската администрация, не само при изпълнение на служебните си задължения, но и в своя обществен и личен живот.
  7. Зачитане на личността – при изпълнение на  служебните си задължения служителят се отнася любезно, възпитано и с уважение към всеки, като зачита правата и достойнството на личността и не допуска каквито и да са прояви на дискриминация.
  8. Отчетност – служителят осъществява своята дейност по начин даващ възможност да се видят ясно  действията и резултатите от извършената работа.

           
ГЛАВА  ВТОРА

ПОВЕДЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ  НА ГРАЖДАНИТЕ

Чл.3 (1) Служителят изпълнява задълженията си безпристрастно  като създава условия за равнопоставеност на разглежданите случаи и лица и предоставя качествени административни услуги,  достъпни за всички граждани.
(2) Служителят е длъжен да опазва данните и личната информация на гражданите, станали му известни при или по повод на изпълнението на служебните  му задължения.
Чл.4 (1) Служителят извършва административното обслужване законосъобразно, своевременно, точно, добросъвестно и безпристрастно.
(2) Служителят е длъжен  да се произнася по исканията на гражданите и да им предоставя цялата необходима информация с оглед защитата на техните права и законни интереси, при спазване на Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни.
(3) Служителят отговаря на поставените въпроси съобразно функциите, които изпълнява, при спазване на нормативните изисквания и без да превишава служебните си правомощия, като при необходимост предприема действия за пренасочване на въпроса към друг служител, притежаващ съответната компетентност.
Чл.5  (1) При изпълнение на служебните си задължения служителят се отнася любезно, възпитано и с уважение към гражданите, като зачита техните права и достойнството на личността им и се въздържа от каквито и да било прояви на дискриминация на политическа, идеологическа, езикова, полова, расова, етническа и религиозна основа.
(2) При обслужване на граждани служителят не провокира с поведението си конфликтни ситуации, а при възникването им се стреми да ги преустанови.
(3) Служителят е длъжен да се старае да запази спокойствие и да контролира поведението си, независимо от възникналата ситуация.
(4) При работа с граждани са недопустими всякакви форми на злоупотреба със служебни правомощия, като например: отправяне на заплахи за извършване на проверка или налагане на санкции, оказване на психологически натиск или физическо насилие.
Чл.6  (1) Служителят не трябва да прави грешни или подвеждащи устни или писмени изявления по въпроси от служебен характер.
(2) При допускане на грешка от страна на служител при или по повод на работата му, по преписка на гражданин или юридическо лице, същият е длъжен в максимално кратък срок да поправи грешката като предприеме действия за уведомяване на заинтересованото лице.
Чл.7 Служителят не трябва да укрива, поправя, поврежда или унищожава документи на граждани или юридически лица, постъпили в общинска администрация Златоград.

 

ГЛАВА  ТРЕТА

ПРОФЕСИОНАЛНО  ПОВЕДЕНИЕ

Раздел І
Взаимоотношения с ръководството

Чл.8 (1) Служителят подпомага ръководството на общината с висок професионализъм, безпристрастност и активност, изпълнява функциите си ефективно и законосъобразно в съответствие с длъжностната му характеристика и зачитайки обществените интереси.
(2) При изпълнение на служебните си задължения служителят следва поведение, което създава увереност у ръководителите, чиято дейност подпомага, че могат да му се доверяват и да разчитат на него.
(3) Когато прави предложения пред ръководни длъжностни лица от общинска администрация, служителят предоставя цялата информация, отнасяща се до вземането на конкретно решение.
(4) Служителят поставя пред ръководството и прекия си ръководител открито и честно проблемите, с които се сблъсква в процеса на работа или при изпълнението на възложените му конкретни задачи, като се консултира с тях с цел разрешаването им.
Чл.9 Служителят не допуска корупция в своята работа или в работата на другите и противодейства на всички прояви на корупция в общинската администрация.
Чл.10 Служителят не използва служебното си положение за своя лична полза или за ползата на някой друг.
Чл.11 Служителят не изразява лично мнение, което може да се приеме за официална позиция на общината.
Чл.12 (1) Служителят се съобразява със служебната йерархия и стриктно спазва законовите разпоредби на висшестоящите, които от своя страна изработват ясни и точни инструкции и заповеди.
(2) Служителят може да поиска писмено потвърждаване на административния акт, когато в отправената до него устна заповед се съдържа очевидно за него правонарушение.
Чл.13 Служителят уведомява своевременно прекия си ръководител за наличието на обстоятелства, възпрепятстващи навременното му явяване на работа или изпълнението на възложените му служебни задължения, в случаите на ползване на болничен лист, както и във всички останали случаи на отсъствие от работното място, независимо от причината за това.

Раздел ІІ 
Взаимоотношение  с  колеги

Чл.14 (1) В отношенията с колегите си  служителят проявява уважение, коректност, толерантност като не допуска поведение, което накърнява достойнството и правата на отделната личност.
(2) Със своите действия или обществени изявления той не уронва имиджа и професионалната дейност на колегите си.
(3) Служителят уважава мнението на колегите си и се съобразява с правото им на личен живот.
(4) Служителят проявява готовност да окаже помощ и съдействие на своите колеги при изпълнение на служебните им задължения, в рамките на своята компетентност.
Чл.15 (1) Не се допуска отправянето на обидни квалификации и дискриминационно отношение между служителите в администрацията.
(2) Възникването на спорове между служители на общинска администрация в присъствието на граждани е недопустимо.
Чл.16 (1) Отговорни за поддържането на честни, коректни и професионални взаимоотношения между служителите са преките ръководители.
(2) Личните противоречия се разрешават с помощта на прекия ръководител, а когато това е невъзможно – чрез висшестоящия такъв.
Чл.17 Служителят в общинска администрация Златоград, особено когато изпълнява ръководни функции, трябва да бъде пример на другите служители в администрацията с качественото и срочно изпълнение на служебните си задължения, своето лично поведение и чувство за отговорност.

Раздел ІІІ 
Лично  поведение

Чл.18 (1)  При изпълнение на служебните си задължения и в обществения живот служителят следва поведение, което не уронва престижа на администрацията и се държи по начин, съобразен със закона и с етичните норми.
(2) Служителят не допуска на работното си място и извън него поведение, несъвместимо с добрите нрави.
(3) Служителят се стреми да избягва в поведението си конфликтни ситуации, а при възникването им цели да ги преустанови, като запази спокойствие и контролира поведението си.
(4) Служителят не може да участва в скандални прояви, с които би могъл да накърни престижа на държавната администрация и в частност на общинска администрация Златоград.
Чл.19 Служителят придобива и управлява личната си собственост и тази на семейството си така, че да не поражда съмнения за възползване от служебното си положение.
Чл.20 Служителят се старае да увеличава ефективността и професионализма в работата си и желанието да развива собствения си потенциал.
Чл.21 Служителят не може да упражнява дейности, посочени в законодателството като несъвместими с неговите задължения и отговорности, както и да получава доходи от такива дейности.
Чл.22 При информация за извършено престъпление от служител на общината, получилият информацията следва да уведоми кмета, който от своя страна информира съответните държавни органи.
Чл.23 При осъществяване на действия, несъвместими с поведението по този кодекс, служителят следва да се оттегли от служба.

Раздел ІV 
Конфликт на интереси

Чл.24 (1) Служител в  общинска администрация не може да участва при обсъждането, подготовката, вземането и изпълнението на решения, когато той или свързани с него лица по смисъла на § 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за държавния служител са заинтересувани от съответното решение или когато има със заинтересуваните лица отношения, пораждащи основателни съмнения в неговата безпристрастност.
(2) При възлагането на служебна задача, чието изпълнение може да доведе до конфликт между служебните му задължения и неговите частни интереси, служителят следва своевременно да уведоми своя ръководител.
(3) Служител, на когото станат известни факти и обстоятелства за възникнал конфликт на интереси в администрацията, незабавно уведомява за това кмета на общината.
(4) Когато служителят се съмнява дали дадена дейност е съвместима със служебните му задължения, той трябва да обсъди това със своя ръководител.
Чл.25 (1) Служителят не може да използва служебното си положение за осъществяване на свои лични или на семейството си интереси.
(2) Служителят не участва в каквито и да са сделки, които са несъвместими с неговата длъжност, функции и задължения.
(3) Служителите, напуснали общинска администрация, не трябва да злоупотребяват с информацията, която им е станала известна във връзка с длъжността, която са заемали, или с функциите, които са изпълнявали.

Раздел V
Други правила за професионално поведение

Чл.26 (1) Служителят противодейства на корупционни прояви и на други неправомерни действия в общинска администрация .
(2) Служителят не бива да допуска да бъде поставен във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да иска и да приема подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните му задължения, на неговите решения или да нарушат професионалния му подход по определени въпроси.
(3) Служителят не може да приема подаръци или облаги, които могат да бъдат възприети като награда за извършване на работа, която влиза в служебните му задължения.
(4) Служителят не използва служебното си положение и власт или информацията станала му известна, при или по повод изпълнение на служебните му задължения, в свой или чужд личен интерес.
Чл.27 (1) Документите и данните в общинска администрация могат да се използват от служителя само за изпълнение на служебните му задължения при спазване на правилата за защита на информацията.
(2) Служителят трябва да предприема необходимите действия с цел гарантиране на сигурността и недопускане на неразрешено разкриване на защитената информация в общинска администрация.
Чл.28 (1) При изпълнение на служебните си задължения служителят опазва повереното му имущество с грижата на добър стопанин и не допуска използването му за лични цели.
(2) Служителят е длъжен своевременно да информира прекия си ръководител, а при невъзможност – висшестоящия такъв, при загуба или повреждане на имущество, документи или данни на администрацията.
(3) Служителят не може да изнася имущество и документи на администрацията извън мястото, където изпълнява служебните си задължения.
(4) Служителят няма право да предоставя достъп до служебно имущество и документи на администрацията на външни лица или членове на семейството, освен в изрично предвидените от закона случаи.
(5) Служителите на администрацията не могат да използват или да предоставят за използване на трети лица служебни автомобили за други цели освен служебни, както и не следва да превозват с тях лица, които нямат служебна работа.
Чл.29 При използване на служебни телефони, факс, копирни машини, канцеларски материали и интернет служителите трябва да спазват лимитите, определени със заповед на кмета на общината. Чл.30 Всички документи, създадени от служителите във връзка със служебните им задължения се считат за общинска собственост.
Чл.31 Служителят е длъжен да спазва установеното работно време за изпълнение на възложените му задължения и да бъде точен при пристигане на работа и при ползване на почивките.
Чл.32 Служителят следва да изглежда по начин, подходящ за средата, в която работи, като облеклото му следва да бъде съобразено с общоприетите норми на представителност и да съответства на имиджа на администрацията.

 

ГЛАВА  ЧЕТВЪРТА

ДРУГИ  РАЗПОРЕДБИ

Чл.33 Етичният кодекс подлежи  на задължително спазване от всички служители и ръководни длъжностни лица, като  всяко нарушение на установените с него правила ще бъде разглеждано като основание за търсене на дисциплинарна отговорност, съгласно разпоредбите на Закона за държавния служител и Кодекса на труда.
Чл.34 (1) Този кодекс следва да се доведе до знанието на всички служители и ръководни длъжностни лица за сведение и изпълнение, като запознаването с неговото съдържание се удостоверява лично от служителя чрез подпис.
(2) При първоначално встъпване в длъжност прекият ръководител е длъжен да запознае служителя с разпоредбите на този кодекс.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1 Настоящият Етичен кодекс влиза в сила от датата на утвърждаването му.
§2  Етичният кодекс е утвърден със Заповед № 401/18.08.2008 г. на кмета на община Златоград.
§3 Запознаването на служителите с разпоредбите на Етичния кодекс следва де се извърши в едномесечен срок от утвърждаването му.
§4 При първоначално встъпване в длъжност, прекият ръководител е длъжен да запознае служителя с разпоредбите на този кодекс в 7 дневен срок от назначаването му.