GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Програми на Община Златоград

 

 

Име на документ
1. Програма за развитие на туризма на територията на община Златоград за 2012-2015г.
2.
3. Общинска програма за опазване на околната среда
4. Oбщинска програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета
5. Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2009 г.
6. Общинска програма за управление на отпадъците
7. Регионална програма за управление на отпадъците на общините Мадан, Златоград и Неделино
8. Програма за управление на община Златоград 2011-2015 година
9. Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници за периода 2014-2020 година в община Златоград
10. Програма за управление на Община Златоград 2015-2019 година
11. Програма за управление на отпадъците на територията на Община Златоград за периода 2016-2020 г.
12. Програма за публично-частно партньорство за реализация на малки благоустройствени проекти на Община Златоград