GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Проекти на наредби

 

 

Име на документ
дата на публикуване
1. Проект на Наредба за изменение на Наредба №26 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини на територията на Община Златоград
01-03-2017
2. Проект на Наредба на Община Златоград за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие
07-09-2016
3. Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини на територията на Община Златоград
07-09-2016
4. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Златоград
31-08-2016
5. Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 на Общински съвет Златоград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
23-08-2016
6. Проекта на Наредба за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно - информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Златоград
22-08-2016
7. Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 на Общински съвет Златоград за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
12-08-2016
8. Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 на Общински съвет Златоград за определяне размера на местните данъци на територията на Община Златоград
14-07-2016
9. Проект на наредба за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Златоград
05-07-2016
10. Програма за управление на отпадъците на територията на Община Златоград за периода 2016 – 2020 г.
10-05-2016
11. Проект на правилник за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, житeли на община Златоград
04-05-2016
12. Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 на Общински съвет Златоград за определяне на размера на местните данъци на територията на община Златоград
08-04-2016
13. Предложение от Борислав Хаджиев – общински съветник относно публикувания Проект за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Златоград
10-03-2016
14. Проект на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред в община Златоград
19-02-2016
15. Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 на Общински съвет Златоград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Златоград
02-02-2016
16. Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Златоград, неговите комисии и взаимодействието му с Oбщинска администрация
28-01-2016
17. Проект на правилник за организацията и дейността на общинския Омбудсман на Община Златоград
02-12-2015
18. Проект на наредба за управление на отпадъците на територията на Община Златоград
05-05-2015
19. Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Златоград
05-01-2015
20. Проект на наредба за изменение и допъление на Наредба № 12 на Общински съвет Златоград за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Златоград
28-10-2014
21. Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Златоград
03-07-2014
22. Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Златоград
07-05-2014
23. Проект за Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Златоград
04-02-2014
24. Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Златоград
05-12-2013
25. Проект на нова Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Златоград
14-11-2013
26. Проект на Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Златоград
05-09-2013
27. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред, хигиената и естетическия вид на населените места и на общинската собственост в община Златоград
09-08-2013
28. Проект на Наредба за реда за управление и разпореждане с общински спортни обекти и съоръжения на територията на община Златоград
17-07-2013
29. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
13-12-2012
30. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
10-12-2012
31. Проект на наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 на Oбщински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
19-10-2012
32. Проект на наредба за изменение и допълнение на наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Златоград
08-10-2012
33. Проект на наредба за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд на територията на община Златоград
21-06-2012
34. Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред, хигиената и естетическия вид на населените места и на общинската собственост в община Златоград
31-05-2012
35. Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за рекламната дейност на територията на община Златоград
29-05-2012
36. Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Златоград
29-05-2012

 

 

Община Минерални бани Фиберцимент, имитация на дърво,тухли,камък Апарт хотел Централ Топлоизолации