GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"


  Обществено обсъждане

 

 

Обществено обсъждане Дата на откриване Дата на приключване Коментари
Обществено обсъждане на проект на Бюджет на Община Златоград за 2020г. 15.01.2020
Обществено обсъждане на Проект на Годишна програма за управление на общинската собственост в Община Златоград през 2020г. 11.12.2019
Обществено обсъждане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Златоград 11.12.2019
Обществено обсъждане на Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Златоград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация 05.12.2019
Обществено обсъждане на План-сметка и Такса битови отпадъци за 2020г. 25.11.2019
Обществено обсъждане на Отчета за изпълението на бюджета на Община Златоград за 2018 г. 01.07.2019
Обществено обсъждане на проект на Бюджет на Община Златоград за 2019г. 07.01.2019 30.01.2019г.
Обществено обсъждане на Проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Златоград за 2019г. 14.12.2018 30.01.2019г.
Обществено обсъждане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Златоград 11.12.2018 27.12.2018г.
Обществено обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Златоград 20.11.2018 27.12.2018г.
Обществено обсъждане на План-сметка и Такса битови отпадъци за 2019г. 19.11.2018 27.12.2018г.
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект за Общ устройствен план на ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 13.09.2018 27.12.2018г.
Обществено обсъждане на изпълнението на бюджета на Община Златоград към 31.12.2017г. 30.08.2018 10.09.2018г.

 

 

 

ДГ Детелина - Детска градина в гр. Кърджали ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти