Решения на Общински съвет - Златоград
Решение № Дата на приемане Кратко описание Дата на публикуване
Изтегли
З 0073.
18 Март 2020 Запис на заповед – неразделна част от решение № З 73 19 Март 2020
З 0073.
18 Март 2020 Докладна записка от Пламен *****Чингаров – Изпълнителен директор на сдружение „МИГ Кирково – Златоград“ с изх. № 20-675/02.03.2020 г., по вх. № ОС – 183/02.03.2020 г. Относно: Издаване на запис на заповед от Кмета на Община Златоград в полза на ДФ „Земед 19 Март 2020
З 0072.
27 Февруари 2020 Отпускане на еднократна финансова помощ. 05 Март 2020
З 0071.
27 Февруари 2020 Средства за организиране и провеждане на мероприятията от Спортния календар, участие на ученисческите отбори в ученически игри и субсидии за спортните клубове. 05 Март 2020
З 0070.
27 Февруари 2020 Кандидатстване в конкурса, обявен от МОСВ И ПУДООС, в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда – 2020 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам” 05 Март 2020
З 0069.
27 Февруари 2020 Придобиване на лек автомобил марка „Volvo”, модел „V60” и лек автомобил марка „Volvo”, модел „S60” от Община Златоград и дарение на лек автомобил марка „Volvo”, модел „S60” на Областна дирекция на МВР-Смолян, за нуждите на РУ-ЗлатоградПридобиване на лек а 05 Март 2020
З 0068.
27 Февруари 2020 Придобиване на лек автомобил марка „Volvo”, модел „V60” и лек автомобил марка „Volvo”, модел „S60” от Община Златоград и дарение на лек автомобил марка „Volvo”, модел „S60” на Областна дирекция на МВР-Смолян, за нуждите на РУ-Златоград 05 Март 2020
З 0067.
27 Февруари 2020 Придобиване на лек автомобил марка „Volvo”, модел „V60” и лек автомобил марка „Volvo”, модел „S60” от Община Златоград и дарение на лек автомобил марка „Volvo”, модел „S60” на Областна дирекция на МВР-Смолян, за нуждите на РУ-Златоград 05 Март 2020
З 0066.
27 Февруари 2020 Обявяване на УПИ І-Озеленяване, кв. 28 по Кадастралния и регулационен план на с. Ерма река, община Златоград за частна общинска собственост и съгласуване на предложение за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) в обхват на У 05 Март 2020
З 0065.
27 Февруари 2020 Приложение №3 05 Март 2020
З 0065.
27 Февруари 2020 Приложение №2 05 Март 2020
З 0065.
27 Февруари 2020 - Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанс 05 Март 2020
З 0065.
27 Февруари 2020 Приложение №1 05 Март 2020
З 0064.
27 Февруари 2020 Придобиване на собственост върху поземлен имот с идентификатор 31111.31.433, с площ 54 кв.м. по КККР на гр. Златоград, по възмезден начин. 05 Март 2020
З 0063.
27 Февруари 2020 Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за ПИ 31111.35.113 по Кадастрална карта на гр. Златоград, по молба на Стефан Митков Николов. 05 Март 2020
З 0062.
27 Февруари 2020 Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за ПИ 31111.35.113 по Кадастрална карта на гр. Златоград, по молба на Стефан Митков Николов. 05 Март 2020
З 0061.
27 Февруари 2020 Придобиване собствеността върху поземлен имот с идентификатор 31111.18.21 по Кадастрална карта на гр. Златоград. 05 Март 2020
З 0060.
27 Февруари 2020 Учредяване на безвъзмездно право на строеж, за изграждане на обект: „Изграждане на нова стоманобетонна защитна стена по левия бряг на р. Малка река (Аламовска – приток на р. Върбица) – по улица „Крайречна”, в участъка от моста на ул. „Ерма” (при джамията 05 Март 2020
З 0059.
27 Февруари 2020 Учредяване нУчредяване на безвъзмездно право на строеж, за изграждане на обект: „Изграждане на нова стоманобетонна защитна стена по левия бряг на р. Малка река (Аламовска – приток на р. Върбица) – по улица „Крайречна”, в участъка от моста на ул. „Ерма” ( 05 Март 2020
З 0058.
27 Февруари 2020 Учредяване на безвъзмездно право на строеж, за изграждане на обект: „Изграждане на нова стоманобетонна защитна стена по левия бряг на р. Малка река (Аламовска – приток на р. Върбица) – по улица „Крайречна”, в участъка от моста на ул. „Ерма” (при джамията 05 Март 2020
З 0057.
27 Февруари 2020 Учредяване на безвъзмездно право на строеж, за изграждане на обект: „Изграждане на нова стоманобетонна защитна стена по левия бряг на р. Малка река (Аламовска – приток на р. Върбица) – по улица „Крайречна”, в участъка от моста на ул. „Ерма” (при джамията 05 Март 2020
З 0056.
27 Февруари 2020 Учредяване на безвъзмездно право на строеж, за изграждане на обект: „Изграждане на нова стоманобетонна защитна стена по левия бряг на р. Малка река (Аламовска – приток на р. Върбица) – по улица „Крайречна”, в участъка от моста на ул. „Ерма” (при джамията 05 Март 2020
З 0055.
27 Февруари 2020 Отчет за дейностите осъществени по Културен календар на Община Златоград за 2019 г., проект на Културен календар на Община Златоград за 2020 г. и предложение за неговото финансиране. 05 Март 2020
З 0054.
27 Февруари 2020 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Златоград през 2020 година. 05 Март 2020
З 0054.
27 Февруари 2020 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Златоград през 2020 година. Приложение №4 05 Март 2020
З 0054.
27 Февруари 2020 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Златоград през 2020 година. Приложение №3 05 Март 2020
З 0054.
27 Февруари 2020 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Златоград през 2020 година. Приложение №2 05 Март 2020
З 0054.
27 Февруари 2020 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Златоград през 2020 година. Приложение №1 05 Март 2020
З 0053.
27 Февруари 2020 Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия,обслужвана от „ВиК“ ЕООД гр. Смолян. 05 Март 2020
З 0052.
27 Февруари 2020 Промяна на решение № Ж 885, прието с Протокол на Общински съвет - Златоград № 58 от 27.12.2018 г., за кандидатстване за кредит пред фонд ФЛАГ за финансиране на допустими дейности по проект „е-Social Health Care”, с акроним е-SOHECA, в частта вид на дълга 05 Март 2020
З 0051.
27 Февруари 2020 Бюджетна прогноза на Община Златоград за периода 2021 – 2023 г. в частта за местни дейности. 05 Март 2020
З 0051.
27 Февруари 2020 Бюджетна прогноза на Община Златоград за периода 2021 – 2023 г. в частта за местни дейности - Приложение 06 Март 2020
З 0050.
27 Февруари 2020 Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Златоград. 05 Март 2020
З 0049.
27 Февруари 2020 Представени от Кмета на Община Златоград, финансови справки – неразплатени и просрочени задължения, разшифровка за разхода на материали и външни услуги, за периода от 01.01.2020 – 31.01.2020 г. 05 Март 2020
З 0048.
27 Февруари 2020 Представени от Кмета на Община Златоград, чрез изискване от детските градини на територията на общината и Детска ясла „Мир” гр. Златоград, финансови справки – разшифровка за разхода на подпараграф 10-15 „Материали” и подпараграф 10-20 „Външни услуги”, пла 05 Март 2020
З 0047.
27 Февруари 2020 Представени от Управителя на МБАЛ „Проф. д-р ,Асен Шопов” ЕООД гр. Златоград, финансови справки – разшифровка за разхода на материали и външни услуги, платени за периода 01.01.2020 – 31.01.2020 г. 05 Март 2020
З 0046.
12 Февруари 2020 Определяне на работно време и възнаграждение на общински съветници. 25 Февруари 2020
З 0045.
12 Февруари 2020 Определяне на работното време и възнаграждение на Председателя на Общински съвет Златоград. 25 Февруари 2020
З 0044.
12 Февруари 2020 Определяне основно трудово възнаграждение на Кмет на Община Златоград и кметове на кметства. 25 Февруари 2020
З 0043.
12 Февруари 2020 Приложение 7 25 Февруари 2020
З 0043.
12 Февруари 2020 Приложение 6 25 Февруари 2020
З 0043.
12 Февруари 2020 Приложение 5 25 Февруари 2020
З 0043.
12 Февруари 2020 Приложение 4 25 Февруари 2020
З 0043.
12 Февруари 2020 Приложения 1, 2, 3 25 Февруари 2020
З 0043.
12 Февруари 2020 Бюджет на Община Златоград и индикативния годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2020 г. 25 Февруари 2020
З 0043.
12 Февруари 2020 Приложение 8 25 Февруари 2020
З 0043.
12 Февруари 2020 Приложение 9 25 Февруари 2020
З 0043.
12 Февруари 2020 Приложение 12 25 Февруари 2020
З 0043.
12 Февруари 2020 Приложение 11 25 Февруари 2020
З 0043.
12 Февруари 2020 Приложение 10 25 Февруари 2020
З 0042.
12 Февруари 2020 Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Златоград през 2020 г. 25 Февруари 2020
З 0042.
12 Февруари 2020 Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Златоград през 2020 г. - Приложение 25 Февруари 2020
З 0041.
27 Януари 2020 Молба за еднократна помощ 05 Февруари 2020
З 0040.
27 Януари 2020 Инфо - СКБ ЗА 2019 05 Февруари 2020
З 0039.
27 Януари 2020 Отдаване под наем на недвижим имот 05 Февруари 2020
З 0038.
27 Януари 2020 Отдаване под наем на недвижим имот 05 Февруари 2020
З 0037.
27 Януари 2020 ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПУП 05 Февруари 2020
З 0036.
27 Януари 2020 Одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Златоград 05 Февруари 2020
З 0035.
27 Януари 2020 ИН ВИТРО 06 Март 2020
З 0034.
27 Януари 2020 Отдаване под наем кафе бар 05 Февруари 2020
З 0033.
27 Януари 2020 Отдаване под наем лекарски кабинет 05 Февруари 2020
З 0032.
27 Януари 2020 Предлож на проект Спортен календар за 2020 05 Февруари 2020
З 0031.
27 Януари 2020 Приемане правилник за изменение и допъл. ОбС 05 Февруари 2020
З 0030.
27 Януари 2020 отчет за изпъл.на годишната програма за упр.и разп.с общ.имущ. 05 Февруари 2020
З 0029.
27 Януари 2020 Ф.спр.01.12.2019-31.12.2019 05 Февруари 2020
З 0028.
27 Януари 2020 Отчети към 31.12.2019 четвърто тримесечие 05 Февруари 2020
З 0027.
27 Януари 2020 Финансови справки ДГ- ДЯ- 01.12-31.12.19 05 Февруари 2020
З 0026.
27 Януари 2020 Финансови справки МБАЛ.doc 05 Февруари 2020
З 0025.
30 Декември 2019 Одобряване на План - сметка за разходите по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци, такса битови отпадъци за 2020г. 05 Февруари 2020
З 0024.
30 Декември 2019 фИНСОВИ СПРАВКИ 01.11.2019-30.11.2019 05 Февруари 2020
З 0023.
30 Декември 2019 Финансови справки ДГ- ДЯ- 01.11-30.11.19 05 Февруари 2020
З 0022.
17 Декември 2019 Актуализация на Областния съвет за развитие 05 Февруари 2020
З 0021.
17 Декември 2019 Молба за еднократна помощ 05 Февруари 2020
З 0020.
17 Декември 2019 Актуализация на бюджета на Община Златоград за 2019 г. 05 Февруари 2020
З 0019.
17 Декември 2019 едн. помощ Ан. Иванов 07 Януари 2020
З 0018.
17 Декември 2019 едн. помощ Р. Кераджиев 07 Януари 2020
З 0017.
17 Декември 2019 Утвърждаване броя на кметските наместници 07 Януари 2020
З 0016.
17 Декември 2019 финансова помощ МИГ Кирково –Златоград 07 Януари 2020
З 0015.
17 Декември 2019 Промяна в инвестиционната програма за капиталови разходи за 2019г. и промяна на бюджета на Община Златоград за 2019г. 07 Януари 2020
З 0014.
17 Декември 2019 Финансови справки ОбА - м.10 2019 07 Януари 2020
З 0013.
17 Декември 2019 Ф. спр.-тримесечие ДГ- ДЯ- м.09 м.10 2019 07 Януари 2020
З 0012.
17 Декември 2019 Финансови справки ДГ- ДЯ- м.09 м.10 2019 07 Януари 2020
З 0011.
17 Декември 2019 Финансови справки МБАЛ - 09.10-11-2019 07 Януари 2020
З 0010.
15 Ноември 2019 Членство на Председателя на Общински съвет Златоград в НАПОС РБ 04 Декември 2019
З 0009.
15 Ноември 2019 Избор на представители в Национално сдружение на общините в Република България 04 Декември 2019
З 0008.
15 Ноември 2019 Награждаване на изявени ученици по случай Празника на Златоград 04 Декември 2019
З 0007.
15 Ноември 2019 Определя състава на ПК 04 Декември 2019
З 0006.
15 Ноември 2019 Определяне броя, числеността и наименованията на ПК 04 Декември 2019
З 0005.
15 Ноември 2019 Избор на Временна комисия за подготовка на Правилник на ОбС 04 Декември 2019
З 0004.
15 Ноември 2019 Избор на Зам.-председател на Общински съвет Златоград 04 Декември 2019
З 0003.
15 Ноември 2019 Временна комисия за избор на Зам.-председател на ОбС Златоград 04 Декември 2019
З 0002.
04 Ноември 2019 Избор на Председател на Общински съвет – Златоград 04 Декември 2019
З 0001.
04 Ноември 2019 Временна комисия за избор на Председател на ОбС 04 Декември 2019

 

АРХИВ:
Решения на Общински съвет Златоград от мандат 2015 - 2019
Решения на Общински съвет Златоград от мандат 2011 - 2015
Решения на Общински съвет Златоград от мандат 2007 - 2011

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил