Правилници и програми приети от Общински съвет Златоград

 

 

Име на документ Дата на публ.
1. Културен календар на Община Златоград за 2020 година.2020-03-09
2. Програма на спортен календар за 2020 година и участие на ученически отбори в ученически игри2020-03-09
3. Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 година2020-03-09
4. Годишна програма на НЧ "Искра-1997" с. Долен2020-03-06
5. Годишна програма за развите на НЧ" Орфей 1947" с.Ерма река2020-03-06
6. Годишна програма за развитие на читалище "Прогрес 1939" с. Старцево2020-03-06
7. Годишна програма за развитие на ОНЧ "Просвета - 1908" гр. Златоград2020-03-06
8. Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Златоград през 2020 г.2020-03-06
9. Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2019г.2019-02-11
10. Програма на Спортен календар за 2019г. и участие на ученически отбори и спортни клубове в първенства и турнири2019-02-11
11. Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Златоград2018-05-02
12. Решение - Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Златоград2018-05-02
13. Общински план за младежта за 2018г.2018-05-02
14. Решение Общински план за младежта за 2018г.2018-05-02
15. Програма за закрила на детето за 2018г. - Приложение2018-03-14
16. Програма за закрила на детето за 2018г. 2018-03-14
17. Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Златоград за 2019г.2018-03-14
18. Годишна програма на НЧ "Искра - 1997" с. Долен за 2018г.2018-03-14
19. Годишна програма на НЧ "Орфей - 1947" с. Ерма река за 2018г.2018-03-14
20. Годишна програма на НЧ "Прогрес - 1939" с. Старцево за 2018г.2018-03-14
21. Годишна програма на ОНЧ "Просвета - 1908" гр. Златоград за 2018г.2018-03-14
22. Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Златоград през 2018г.2018-03-14
23. Програма на дейностите за развитието на туризма в Община Златоград през 2018г. 2018-03-14
24. Проект на Културен календар на Община Златоград за 2018 г. 2018-03-14
25. Програма на Спортен календар за 2018 година и участие на ученически отбори и спортни клубове в първенства и турнири2018-03-14
26. Годишна програма на Община Златоград за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018г.2018-03-14
27. Програма за управление на отпадъците на територията на Община Златоград за периода 2016-2020 г.2016-08-12
28. Правилник за финансиране на процедури “Ин витро” на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, жители на Община Златоград2016-06-13
29. Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Златоград (2016 - 2020 г.)2016-05-05
30. Общински план за развитие 2014-2020 г. на Община Златоград 
31. Стратегия за развитие на младежта и спорта в община Златоград 2014 - 2020 г. 
32. Правилник на Общински съвет - Златоград (Приет с Решение №Ж 711 от 06.03.2018г., в сила от 06.03.2018г., изм. с Решение № З 31 от 27.01.2020 г., в сила от 10.02.2020 г.)2020-02-14
33. Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Златоград  
34. Правилник за организацията и дейността на Общинския консултативен съвет по туризъм 
35. Правилник за организацията и дейността на Общинската комисия по безопасността на движението 
36. Стратегия за управлението на общинската собственост в Община Златоград за периода 2014-2020 г.2016-05-05
37. Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Златоград, през 2016 г. 
38. Общинска програма за развитие на туризма в Община Златоград 
39. Общинска програма за опазване на околната среда (2008-2013) - достъпна е по заявка 
40. Общинска програма за енергийна ефективност (2008-2013) - достъпна е по заявка 
41. Стратегия за развитие на образованието (2006-2011) 
42. Програма за ограничаване на структурния дефицит на Община Златоград за 2009 г. 
43. Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Златоград, за периода 2014 - 2015 г. 
44. Общински план за младежта в Община Златоград за периода 2010 – 2014 
45. Годишната програма за младежки дейности в Община Златоград за 2010 г. 
46. Годишна програма за развитие на читалищната дейност в общината през 2016 г.2016-05-04
47. Спортен календар за 2016 г. 
48. Културен календар за 2016 г.2016-05-04
49. Годишен план за развитие на социалните услуги в община Златоград за 20162016-05-04
50. Инвестиционна програма за капиталови разходи 2016 г. 

 

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил