НОВИНИПодписване на договор за безвъзмездна финансова помощ
[19 Август 2015]


На 18.08.2015 г., Кметът на Община Златоград подписа с Министерство на енергетиката, Договор № BG04-02-03-020-015 от 18.08.2015г., за реализацията на проект Проект „Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на ОУ„В.Левски”, СОУ „Антим I” и Общинска администрация, гр. Златоград”.

Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на на 756 255,99 лева или 386 667,55 евро и се предоставя от програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

В рамките на 11 месеца, в трите сгради обект на интервенция ще се извърши цялостна реконструкция на котелните стопанства, включващо монтажа на нови котли с възможност за комбинирано изгаряне на пелети и дърва, както и подмяна на старите амортизирани отоплителни тела и тръбна мрежа.

В резултат на реализацията на проектните дейности ще се постигне повишаване качеството на живот и температурния комфорт в три сгради с обществено и социално предназначение от една страна и от друга намаляване на емисиите на въглероден диоксид в атмосферата, вследствие използването на алтернативен източник на енергия.

Новината е посетена: 454 пъти

Уебстраницата е създадена по проект „Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на ОУ „В.Левски”, СОУ „Антим I” и Общинска администрация, гр. Златоград”, реализиран по Договор № BG04-02-03-020-015 от 18.08.2015г., сключен между Министерство на енергетиката и Община Златоград, с финансовата подкрепа на програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Златоград и при никакви обстоятелста не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо простраство, страните –донори и Програмния Оператор на BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”