НОВИНИПрессъобщение
[20 Юли 2016]


към жителите на Община Златоград, национални, регионални и местни медии

за провеждане на Пресконференция

по проект „Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на ОУ„В.Левски”, СОУ „Антим I” и Общинска администрация, гр. Златоград”На 27.07.2016 г. от 10.30 ч. в залата на Общински съвет Златоград ще се състои пресконференция за представяне на проект „Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на ОУ„В.Левски”, СОУ „Антим I” и Общинска администрация, гр. Златоград”, одобрен за безвъзмездно финансиране по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.
Проектът се реализира по Договор № BG04-02-03-020-015 от 18.08.2015г., сключен между Община Златоград и Министерство на енергетиката, а одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на на 756 255,99 лева или 386 667,55 евро.
Крайният срок за реализация на проектните дейност е месец декември 2016 г., а в трите сгради, обект на интервенция, ще се извърши цялостна реконструкция на котелните стопанства, включваща монтажа на нови котли с възможност за комбинирано изгаряне на пелети и дърва, както и подмяна на старите амортизирани отоплителни тела и тръбна мрежа.
С реализацията на дейностите по проекта ще се постигне трайно повишаване качеството на живот и температурния комфорт в три сгради с голямо обществено и социално предназначение: административната сграда на общинска администрация и двете училища в град Златоград.

Новината е посетена: 419 пъти

Уебстраницата е създадена по проект „Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на ОУ „В.Левски”, СОУ „Антим I” и Общинска администрация, гр. Златоград”, реализиран по Договор № BG04-02-03-020-015 от 18.08.2015г., сключен между Министерство на енергетиката и Община Златоград, с финансовата подкрепа на програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Златоград и при никакви обстоятелста не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо простраство, страните –донори и Програмния Оператор на BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”