НОВИНИКметът на Община Златоград подписа договор за изпълнение на строителните дейности по проект, финансиран по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство
[27 Юли 2016]Днес, 27.07.2016 г., в гр. Златоград се подписа договор с изпълнителя на СМР по проект „Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на ОУ„В.Левски”, СОУ „Антим I” и Общинска администрация, гр. Златоград”. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., с основна цел трайно подобряване на условията на живот в три сгради с обществено и социално значение, чрез изпълнение на енергоефективно отопление, при повишаване на коефициента на полезно действие на отоплителните системи в режим на намалено потребление на горива и по-малко емисии въглероден диоксид в атмосферата.
За реализация на проекта е сключен Договор №BG04-02-03-020-015 от 18.08.2015г., между Министерство на енергетиката и Община Златоград, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в размер на 756 255,99 лева или 386 667,55 евро.
Срокът за реализация на проектните дейности е 16 месеца или до 18.12.2016 г.
В сградите-обект на интервенция ще се извърши цялостна реконструкция на котелните стопанства, включваща монтаж на нови котли с възможност за комбинирано изгаряне на пелети и дърва, както и подмяна на старите амортизирани отоплителни тела и тръбна мрежа.
С реализация на проектните дейности се цели постигането на следните резултати:
• повишаване качеството на живот и температурния комфорт;
• реконструирани отоплителните системи, с комбинирана възможност за отопление с пелети и дърва, в три сгради с обществено и социално предназначение;
• намаляване на емисиите на въглероден диоксид в атмосферата, вследствие използването на алтернативен източник на енергия.
На 09.03.2016 г. Министерство на енергетиката, като Програмен оператор на програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" представено от Саид Хамаме и Христина Стоичкова, Даниела Цонева - представител на Националното координационно звено към Министерски съвет, Бйорн Оули и Арне Сойланд - експерти от Дирекция "Водни ресурси и енергетика" на Министерство на петрола и енергетиката на Норвегия, и Нейно превъзходителство посланичката на Кралство Норвегия у нас Гюру Катерина Викьор бяха на официално посещение в Община Златоград.
Основната цел на посещението бе запознаване на място със съществуващото положение на обектите на интервенция, текущото изпълнение на проекта и точно как ще допринесе за постигане на целите за оптимизация на енергийната ефективност в общинските сгради, чрез повишаване на качеството и производителността на отоплителните системи, преминавайки към алтернативен източник за отопление - пелети.
Към момента, за реализация на всички дейности по проекта, са сключени договори с изпълнители. Финализирана е и обществената поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажните работи и се сключи договор за възлагане с „Меаца” ЕООД. Договореният срок за изпълнение на предвидените СМР е шестдесет дни или най-късно до края на месец септември 2016 г. се очаква да приключи реконструкцията на отоплителните системи в двете училища и в сградата на администрацията.

Новината е посетена: 371 пъти

Уебстраницата е създадена по проект „Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на ОУ „В.Левски”, СОУ „Антим I” и Общинска администрация, гр. Златоград”, реализиран по Договор № BG04-02-03-020-015 от 18.08.2015г., сключен между Министерство на енергетиката и Община Златоград, с финансовата подкрепа на програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Златоград и при никакви обстоятелста не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо простраство, страните –донори и Програмния Оператор на BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”